“Stukačiavimas“ – rusofobinio labuso sindromas

Demokratija“ Lietuvoje – tai “demokratų“, liberalų, “patriotų“, nusikaltėlių, sukčių, niekšų ir skundikų diktatūra.

Tokią “demokratinę“ santvarką JAV tarptautiniai nusikaltėliai įdiegia visose savo kolonijose, kur po JAV įvykdytų valstybinių perversmų susodina į valdžią proamerikietiškus fašistinius režimus.
Valstybės saugumo departamentas (JAV CŽV padalinys Lietuvoje) paskelbė savo “pasitikėjimo“ telefoną ir Lietuvoje atgaivino seną gerą smetoniškai “patriotišką“ tradiciją, kurią taip labai mėgsta konservatoriai/liberalai/socdemai ir visi kiti JAV 5 kolonos veikėjai.

VSD skatina visus megztaberečius “patriotus“ stuksenti ir skųsti savo kaimynus, pažįstamus, draugus ir gimines, jeigu šie kritikuoja valdančiųjų nusikalstamą politiką Lietuvoje, ragina priešintis NATO vykdomai Lietuvos okupacijai,reikalauja nutraukti Vakarų pasirengimus karinei agresijai prieš Rusiją, kas Lietuvą stato į padėtį “tarp kūjo ir priekalo“ ir reiškia neišvengiamą pražūtį, siekia nutraukti JAV vergų Lietuvoje savivalę, reikalauja parsidavusius elitinius šunis teisti už nusikaltimus prieš Lietuvą`. Gestapas darbuojasi.

“Kuo reikia prekiauti, kad susikrauti tokius turtus, kaip grybauskaitė, landsbergis, kubilius, kreivys, karbauskis, starkevičius ir pan? – Tėvyne…“ – VSD “pasitikėjimo“ linija tiesiog sprogsta nuo “patriotų“, jorkšyro elfų ir kitų dešiniojo zoologijos sodo gyvūnų skambučių…


Paveiksliukui sukako metai.

Reklama

TERORISTAS “adolfas“ – Hitlerio bendravardis, pasiekėjas ir aršus rusofobas

Įžanga

Dėl Rūtos Vanagaitės neigiamų , Lietuvos sorosinių “patriotų“ požiuriu, pasisakymu A.Ramanausko-Vanago adresu kilo audra “patriotinėje“ pelkėje – rašytoja užsimojo ant visų “rezistentų, partizanų, kovotojų“ stabo, visų šių “patriotų“ pensijų, kompensacijų, žemės sklypelių Žveryne ir tvartelių Nemenčinėje, proginių ir ne visai apdovanojimų, vardų, premijų ir šiaip riebių vietelių prie biudžetinių lėšų visai “rezistentų“ skaitlingai giminei.

Toks šventvagiškas rašytojos užmojis prieš visos “patriotinės“ armijos gerovės fundamentą iššaukė sunkiosios “patriotinės“ artilerijos kanonadą, išlindo iš visų pakampių tų įvykių jaunatviškai atrodantys “liudytojai“, “kovų bendražygiai“ ir pasmerkė R. Vanagaitę.

Jeigu ne pasaulio sionistų, su kuriais mūsų valdantis “elitas“ pyktis nenori – verslas tai bendras, parama rašytojai būtų liūdna. Tapinoidai – jie visada pasiruošę užsidėti kokią nors kvailą kaukę, kuo kvailesnė kaukė, tuo labiau ji džiugina intelekto nesužalotus tapinoidus, – visi staiga tapo “ašvanagas“, visi gaidžiai (gaidž-troliai) staiga tapo vanagais.

Kai Lietuvoje kyla Jerichono triūbų gausmas, tūlas lietuvis privalo budriai saugoti savo piniginę – per 27 “nepriklausomybės“ metus Lietuvoje dar nėra buvę atvejo, kad triukšmui nurimus Lietuva nepasigestų kelių milijardų dingusių mokesčių mokėtojų pinigų, kokio nors telekomo, Mažeikių naftos, Vakarų skirstomųjų tinklų, atominės elektrinės ar kažko panašaus.
Bet kokiu atveju , įsivaizduokite situaciją, istorinį kontekstą – yra valdžia, armija, saugumas, kurie privalo užtikrinti piliečių saugumą ir įstatymo, blogo ar gero ne apie tai kalba, viršenybę, ir yra žmonių, kurie, būdami absoliučioje mažumoje, sako mes žudome, kankiname, prievartaujame, sprogdiname, plėšiame, tai yra, vykdo nusikalstamą, tų laikų įstatymais uždraustą, veiklą, kuri šiomis dienomis įvardijama vienareikšmiškai – teroristinė veikla.

Kad lengviau būtų įsivaizduoti, paimkite šautuvą, nušaukite kokį nors policininką, bibliotekos vedėją ar šiaip nepatinkantį jums kaimyną, paskelbkite, kad tokiu būdu kovojate už Lietuvos laisvę, ir pasislėpkite miške.

Kaip manote, kiek ilgai tokiu atveju jūs gyvensite šių dienų “demokratiškoje, laisvoje ir nepriklausomoje“ Lietuvoje?.. Abejoju, ar iki kitos dienos vakaro jums tai pavyks padaryti, būsite suvarkytas greitai ir demokratiškai.


Už ką buvo nuteistas A.Ramanauskas-Vanagas skaitykite LIetuvos TSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų kolegijos 1957-09-26 Nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr.63-a


[b.l. 87]

Slaptai

Nuorašas.

Baudž. Byl. Nr. 63-a 1957 m.

N U O S P R E N D I S
LIETUVOS TARYBŲ SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS VARDU

1957 m. rugsėjo mėn. 24-25 d.
LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO
BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISMINĖ KOLEGIJA
Pirmininkaujant Deksniui,
Dalyv. L. tarėjams: Olševskiui ir Vaškeliui,
Prokurorui Galinaičiui,
Advokatui Zaleckiui,
Sekretoriaujant Mačiulaitytei,
uždarame teismo posėdyje, Vilniuje, išžiūrėjo baudžiamąją bylą
RAMANAUSKO Adolfo, Liudviko s., gimusio 1918 m. JAV Nev-Bretain mieste, lietuvio, TSRS piliečio, nepartinio, kilusio iš vidutinių valstiečių, baigusio aukštąjį mokslą, iki suėmimo dienos gyvenusio nelegalioje padėtyje po svetima pavarde.
Kaltinamo pagal RTFSR BK 55-1″a“, 58-8, 58-10 str.str. 1 d. ir 72 str. 1 d., ir 58-11 str.
Teismas, apklausęs teisiamąjį RAMANAUSKĄ ir liudytojus, išžiūrėjęs parengtinio ir teisminio tardymo medžiagą
n u s t a t ė :
1944 metų rudenį išvaduotuose nuo vokiečių okupacinės kariuomenės Lietuvos rajonuose pradėjo veikti ginkluotos nacio-
nalistų gaujos. Ginkluotų nacionalistinių gaujų branduolį
sudarė įvairūs asmenys bendradarbiavę su vokiečių okupacine
valdžia, tarnavę jos policijoje, kariuomenėje ir baudžiamuosio-
se būriuose. Prie šio branduolio vėliau pritapo buožiniai ele-
mentai ir vengiantieji tarnybos Tarybinėje armijoje asmenys.
Ginkluotos gaujos pasistatė sau uždavinį vesti ginkluotą kovą
prieš Tarybų valdžią Lietuvoje.

=========
[b.l. 88]

-2-

Ginkluoti žlungančios vokiečių fašistinės kariuomenės vado-
vybės paliktais ginklais ir vadovaujant vokiečių diversinėse
bei šnipų mokyklose apmokytiems, o vėliau permestiems nelegaliai į TSRS teritoriją vadeivoms, nacionalistinių gaujų dalyviai išvystė plačią ir aktyvią kovą prieš Tarybų valdžią: žudė tarybinį partinį aktyvą ir mažažemius valstiečius, užpuldinėjo ir degino jų sodybas, bei valsčių centrus, gadino ryšio priemones,
sprogdino tiltus, sunkvežimius, lengvasias mašinas ir klubus.
Be to, gaujų dalyviai vedė plačią antitarybinę propagandą,
leido nelegalius pogrindžio laikraščius ir proklamacijas.
Proklamacijose be kitos antitarybinės propagandos ypatingas
dėmesys buvo skiriamas gasdinimui susidorojimu asmenims, remiantiems Tarybinę santvarką.
Ypatingai aktyvią kovą nacionalistinių gaujų dalyviai išvystė prieš žemės ūkio kolektyvizaciją Lietuvoje. Žudė kolūkių
organizavimo iniciatorius, kolūkių pirmininkus, padeginėjo kol-
ūkių valdybių pastatus, grobė ir naikino kolūkių turtą, tikslu
sukliudyti sėkmingą kolektyvizacijos eigą.
Ginkluotųjų gaujų vadeivos ypatingą dėmesį skyrė nacionalis-
tinio pogrindžio suvienijimui ir sustiprinimui, ir turėjo užmezgę ryšius su imperialistinių valstybių žvalgybų agentais, kuriems teikė visokeriopą paramą žvalgybos informacijos apie liaudies ūkį ir karinę galią, rinkimo.
Teisiamasis RAMANAUSKAS Adolfas buvo vienas iš aktyvių nacio-
nalistinio pogrindžio dalyvių ir vadeivų.
Teisiamasis RAMANAUSKAS 1941 m., prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui ir vokiečiams okupavus Lietuvos TSR teritoriją, dvi savaites buvo ginkluotos “apsaugos“ kuopos vadu Druskininkų mieste.

=========
[b.l. 89]

-3-

1945 m. balandžio 28 d. RAMANAUSKAS įstojo į ginkluotą nacionalistinę gaują, kuri vedė ginkluotą kovą prieš Tarybų val-
džią. Iš karto pradėjo vadovauti būriui, vėliau kuopai, po to
“Merkio“ rinktinei, “Dainavos“ apygardai, “Pietų“ Lietuvos
sričiai ir nuo 1949 m. rudens taip vadinamoms “gynybos pajėgoms“.
Būdamas ginkluotoje nacionalistinėje gaujoje teisiamasis
RAMANAUSKAS įvykdė visą eilę sunkių nusikaltimų.
1945 m. liepos mėn. vadovaujant RAMANAUSKUI buvo suruoštos pasalos ir sučiupti šeši Alovės valsčiaus liaudies gynėjai. Sučiuptiems liaudies gynėjams RAMANAUSKAS organizavo gaujos “karo lauko teismą“, juos buvo nuspręsta sušaudyti, gynėjus sušaudė gaujos dalyviai pavadūs RAMANAUSKUI.
1945 m. vasarą grupė gaujos dalyvių RAMANAUSKUI vadovaujant, viename kaime išvaikė valstiečių susirinkimą, išsivedė ir nužudė apylinkės pirmininką (pavardė nenustatyta). RAMANAUSKAS išstojo prieš valstiečius su antitarybine kalba.
1945 m. rudenį RAMANAUSKAS kartu su kitais gaujos dalyviais surošė pasalas Sabartonių miške. Sučiupo važiuojantį Merkinės kooperatyvo pirmininką Nikolskį, kurį pats asmeniškai tardė, o vėliau kiti gaujos dalyviai Nikolskį nužudė.
1945 m. gruodžio 14 d. grupė gaujos dalyvių kartu su RAMA-
NAUSKU Varėnos rajone, Šilo miške užpuolė Merkinės liaudies gynėjus, susišaudymo pasėkoje buvo užmuštas liaudies gynėjas Gasnickas.
1945 m. gruodžio mėn. 15 d. nacionalistinės gaujos dalyviai
vadovaujant RAMANAUSKUI užpuolė Merkinės miestelį. Buvo užmuštas liaudies gynėjas Brinza Vytautas ir sudegintas valsčiaus Vykdomojo Komiteto pastatas.
Be to, RAMANAUSKAS su kitais gaujos dalyviais isiveržė į ryšių kontorą, kur sunaikino telefono aparatūrą. Kiti gaujos dalyviai

=========
[b.l. 90]

-4-

mėgino paleisti suimtuosius, bet tai jiems sutrukdė atvykęs
pastiprinimas. Pasitraukdami išsinešė dvi rašomasias mašinėles
ir įvairių ginklų.
Teisiamasis RAMANAUSKAS naudojosi slapyvardžiu “Vanagas“.
1947 m. vasarą RAMANAUSKAS su kitais gaujos dalyviais Šilų miške sučiupo nežinomą vyriškį, kurį įtarė turint ryšį su vals-
tybės saugumo organais, dėl ko pastarasis buvo nužudytas.
Tikslu palaikyti drausmę gaujų dalyvių tarpe, AMANAUSKAS
organizavo taip vadinamą “karo lauko teismą“, kur RAMANAUSKUI dalyvaujant buvo nuteistas sušaudyti vienas gaujos dalyvis, įtariant jį, kad jis palaiko ryšius su valstybės saugumo organais.
Tokiu pat būdu buvo sušaudytas vienas gaujos dalyvis ir
1949 m.
1949 m. rudenį RAMANAUSKAS suorganizavo karo lauko teismą“ ir dalyvavo mirties nuosprendžio išnešime Pranavičiūtei
Marytei, įtariant ją palaikant ryšį su valstybės saugumo orga-
nais. Pranavičiūtė buvo pakarta. RAMANAUSKAS gi išsiuntinėjo ginkluoto pogrindžio vadeivoms informaciją apie tariamą “provokatoriaus“ Pranevičiūtės veiklą.
Be to, RAMANAUSKAS dalyvavo eilėje susišaudymų su čekistinėmis – karinėmis grupėmis.
RAMANAUSKAS neapsiribojo vien asmenišku dalyvavimu teroristinių aktų vykdyme. Jis, kaip gaujos vadeiva visaip skatino
jam pavaldžių gaujų teroristinę ir diversinę veiklą. Siuntinėda-
vo gaujoms įvairius raštus ir įsakymus, kuriuose reikalavo
žudyti partinį tarybinį aktyvą, liaudies gynėjus ir pareigūnus,
sudaryti tokių asmenų sąrašus ir suruošti jiems “karo lauko
teismus“.

=========
[b.l. 91]

-5-

Tai matyti iš jo raštiškų nurodymų, duotų 1946 m. lapkričio 1 d.
ir 1946 m. lapkričio 12 d. (priedėlis 1 tomas b.l.14-15).
RAMANAUSKAS ne kartą organizavo gaujų dalyvių sueigas kur svarstė teroristinės- diversinės veiklos klausimus. Be to, pats dalyvaudavo vadinamuose vadeivų pasitarimuose, taip 1946 m. įvykusiame Žaliamiško miške pasitarime buvo nutarta pravedinėti taip vadinamas “Varfalamiejaus naktis“, tai yra, kad visos gaujos turėjo vykdyti teroristinę- diversinę veiklą daugelyje vietų vienu metu.
Teisiamasis RAMANAUSKAS gaujų dalyviams, rėmėjams ir ryšininkams buvo įvedęs įvairius “paskatinimus“.
Taip 1946 m. gruodžio mėn. 13 d. rašte adresuotame gaujos
dalyviams: “Kalviui“ ir “Eglei“ pareiškė “pagyrimą“ už nužudy-
mą milicijos įgaliotinio Gapančiuko Vladimiro.
Savo 1946 m. sausio 1 d. įsakyme pareiškė visą eilę pagyrimų gaujos dalyviams už tarybinių pareigūnų nužudymą (priedėlis 2 tomas b.l. 7).
1950 m. birželio 15 d. išdavė “pažymėjimus“ gaujos rėmė-
jams: “Parašiutininkui“ ir “Desantui“ už tarybinės valdžios atsto-
vo nužudymą (priedėlis 5 tomas b.l. 30-31).
Visų šių priemonių išdavoje RAMANAUSKUI pavaldūs gaujų dalyviai išvystė plačią teroristinę- diversinę veiklą, žudė tary-
binius piliečius, sprogdino mašinas, klubus, naikino ryšio priemones, užpuldinėjo įstaigas ir piliečius, plėšė jų turtą.
Vien tik RAMANAUSKUI persiųstose ataskaitose iš jam pa-
valdžių gaujų nurodyta apie tai, kad gaujos dalyviai įvairiu
laiku nužudė apie 500 tarybinių piliečių, o bendrai kaip maty-
ti iš parijungtų prie bylos dokumentų, Pietų Lietuvoje kur vei-
kė jam pavaldžios gaujos buvo nužudyta apie 8000 tarybinių pi-
liečių – suaugusių ir vaikų.

=========
[b.l. 92]

-6-

Šalia bendrų nurodymų RAMANAUSKAS siųsdavo gaujų vadeivoms konkrečius nurodymus kaip ir ką nužudyti. Taip savo rašte, 1945 m. spalio 27 d. gaujos vadeivai “Butagaidžiui“ nurodė nužudyti Varėnos rajono, Kabelių km. gyventojus: Grigą Petrą ir Grinkevičių, o 1946 m. gegužės 16 d. rašte gaujos vadeivai “Gailiui“ Babakiną ir Baranauską. Remdamiesi šiuo RAMANAUSKO nurodymu gaujos dalyviai nužudė Grinkevičių, Babakiną ir Grigo tėvus: tėvą ir motiną, nes paties Grigo Petro nerado namuose, nes jis gyveno mieste.
1948 m. RAMANAUSKUI pavaldžios gaujos užpuolė Merkinės miestelį, į valsčiaus Vykdomojo Komiteto patalpose esantį rinkiminį punktą buvo įmesta dvi granatos, buvo sužeisti keturi asmenys, jų tarpe vienas Lietuvos TSR Ministras.
1948 m. balandžio 18 d. laike jaunimo pasilinksminimo buvo
susprogdintas klubas. Buvo užmušti 3 asmenys, sunkiai sužeisti-9 ir lengvai -10 asmenų.
1948 m. rugpjūčio mėn buvo įmesta stambi mina į Alovės
miestelio klubą, kur buvo užmušta ir sužeista viso – 47 žmonės.
Be to, banditai naikino sunkvežimius ir lengvasias automa-
šinas, nes to reikalavo RAMANAUSKAS savo raštiškuose nurodymuose ir apie tai pranešinėjo jam banditai savo ataskaitose (priedėlis 1 tomas b.l. 157 ir kiti).
Suimtas 1947 m. ir nuteistas gaujos dalyvis “Briedis“,
Milutis Juozas parodė: “1947 m. balandžio 6-8 d. “Merkio rink-
tinės vadas “Vanagas“ pravedė visų rinktinės junginių pasitarimą ir toliau, “Savo išstojime “Vanagas“ davė nurodymus periodiškai kenkti liaudies ūkiui, ardant tiltus, naikinant ryšio priemones ir transporto priemones“.
Teisiamasis RAMANAUSKAS plačiu mastu varė antitarybinę
propagandą. Asmeniškai redagavo pogrindžio laikraščius: “Tre-

=========
[b.l. 93]

-7-

čias skambutis“, “Laisvės varpas“ ir kitus. Be to, saktino vesti
propagandą tokiu pat būdu kitus gaujų vadeivas. Ypatingai buvo
vystoma propaganda prieš rinkimus ir žemės ūkio kolektyvizaci-
ją.
Be to, RAMANAUSKAS savo raštuose įsakmiai reikalavo truk
dyti 1947 m. rinkimams ir žemės ūkio kolektyvizacijai (priedėlis
3 tomas b.l. 234, 343).
1949 m. vasario mėn. RAMANAUSKAS dalyvavo gaujos vadeivos “Vytauto“ iniciatyva sušauktame nacionalistinio pogrindžio vadeivų pasitarime, kur buvo svarstomas pogrindžio susivienijimo klausimas. Buvo įsteigta taip vadinama “Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba“ ir jos “Prezidiumas“ kuris pasiskelbė nacionalistinio pogrindžio vadovaujančiu centru. “LLKS“ taryba priėmė deklaraciją ir nubrėžė tolimesnės kovos prieš Tarybų valdžią gaires. Komunistų partija buvo paskelbta “neteisėta“, o Tarybų valdžios atstovai “išdavikais“.
RAMANAUSKAS buvo aktyvus šio pasitarimo dalyvis, dalyvavo ruošiant vadinamos deklaracijos projektą ir iškėlė automašinų sprogdinimo klausimą, kuriam buvo pritarta.
Šio pasitarimo metu RAMANAUSKAS buvo paskirtas “Vytauto“, Pietų Lietuvos srities vadu, o 1949 m. rudenį taip vadinamų “gynybos pajėgų“ vadu.
Už aktyvią veiklą RAMANAUSKUI buvo suteiktas gaujos “pulkininko leitenanto“ laipsnis. Be to, įsteigus “LLKS“ tarybą, jis
buvo šios tarybos nariu.
Be to, palaikė ryšį su užsienio žvalgybos agentais. 1949 m.
susirišo su amerikiečių žvalgybos agentu “Mažyčiu“, o 1950 m. su “Skirmantu“-“Mykolaičiu“. “Mažytis“ netrukus žuvo, o “Skirmantas“ slapstėsi su RAMANAUSKU. “Skirmantas“ paruošė, o RAMANAUSKAS užtvirtino ir išsiuntinėjo gaujų dalyviams žvalgybinio žinių rinkimo instrukciją.

=========
[b.l. 94]

-8-

RAMANAUSKAS išklausė “Skirmanto“ pranešimą apie užsienyje esančių nacionalistinių centrų veiklą, kuriai RAMANAUSKAS pritarė ir siūlė tai padaryti kitiems pogrindžio vadeivoms.
Be to, RAMANAUSKAS įsigijo pasą svetimo Arbačiausko pa-
varde, priklijavo foto nuotrauką ir juo naudojosi. Be to, padarė
pasą tokiu pat būdu savo žmonai Mažeikaitei Birutei.
Apklaustas kaltinamuoju RAMANAUSKAS kaltu prisipažino dalinai ir parodė, kad Alovės klubą susprogdino ne gaujų dalyviai, kad jis nebuvęs šalininkas masinių žudynių, o tai darą kai kada patys banditai įpykę už jų šeimų represavimą.
Tačiau RAMANAUSKO kaltė dėl anksčiau išdėstytų nusikalti-
mų yra įrodyta paties RAMANAUSKO parodymais, liudytojų parodymais, RAMANAUSKO rašytais atminimais ir prie bylos prijungto pogrindžio archyvine medžiaga (priedėliai 1-13 tomai).
Teismas laiko RAMANAUSKĄ kaltę pagal BK 58-1a str., 58-8
str., 58-9 str., 58-10 str. 1 d., 58-11 str. ir 72 str. 1 d. visai
įrodytą. Nes jis išdavė tėvynę, įstojo į ginkluotą pogrindžio gau-
ją. Davė nurodymus gaujų dalyviams vykdyti teroristinius aktus,
dalyvavo mirties nuosprendžių išnešime. Davyvavo vykdant diversinius aktus ir kitus skatino tai daryti, varė antitarybinę pro-
pagandą, gyveno pasidaręs svetimus dokumentus.
Teismas skirdamas bausmę skaito, jog lengvinančių aplin-
kybių nėra.
Remdamasi pasakyta ir vadovaudamasi BPK 319-320 str.str.,
Teisminė kolegija
n u s p r e n d ė :
RAMANAUSKĄ Adolfą, Liudviko sūnų, pripažinti kaltu pagal
RTFSR BK 58-1″a“ str., BK 58-8 str., 58-9 str., 58-10 str. 1 d.,
58-11 str. ir 72 str. 1 d., ir nubausti: pagal BK 58-1″a“ str.
aukščiausiąja bausme – sušaudymu, pagal BK 58-8 str. remiantis BK 58-2 str. sankcija aukščiausiaja bausme – sušaudymu,
pagal BK 58-9 str. remiantis BK 58-2 str. sankcija aukščiausiaja bausme – sušaudymu su viso turto konfiskacija, pagal BK 58-10 str. 1 d. dešimčia metų laisvės atėmimo, pagal BK 72 str. 1 d. trejais metais laisvės atėmimo.
Remiantis BK 49 str. laikyti iš sudėties RAMANAUSKĄ Adol-
fą, Liudviko s. nubaustą aukščiausiaja bausme – sušaudymu su
viso turto konfiskacija.
Atiteisti Vilniaus II Juridinei Konsultacijai už gynybą iš RAMANAUSKO šešis šimtus rb.
Kaltės įrodymo daiktus; dokumentus, dviratį, radio imtuvą,
7 radio lempas, anpometrą[?] ir ginklą palikti prie bylos, o likusius kaltės įrodymo daiktus kurie saugomi VSK prie LTSR MT sunaikinti, surašant apie tai aktą.
Nuosprendis galutinis.

PIRMININKAUJĄS /par./ Deksnys
L. TARĖJAI: /par./ Olševskis
/par./ Vaškelis

Nuorašas tikras:
Pirmininkaujantis /DEKSNYS /

57.IX.26d.
8 egz.[?].r.

medžiaga parengta J.K

Savi šaudė į savus – TERORISTAI sausio 13

1991 metų Sausio 13 dieną beveik visus žmones nuo stogų nušovė mūsiškiai Lietuviai snaiperiai.Tai buvę Specnazo specialiosios paskirties kariai, buvę Afganistano karo veteranai sugryžę iš tarybinės armijos ir pasirinkę banditų gyvenimą. Dauguma jų-PANEVĖŽIEČIAI. Kai kurie jų buvę Tulpinių gaujos nariai. Vienas iš Sausio 13 tą dieną šaudžiusių banditų buvo Romualdas Čeponis, tarpininkais tarp banditų ir Sąjūdiečių buvo vėliau milžiniškus pinigus uždirbęs Dudajevo dukrą vėliau vedęs, Kirkilo aplinkos žmogus Rimantas Grainys, vienas iš snaiperių koordinatorių Viktoras Varnas-Čianga

Visa tai puikiai žinojo regioninių gaujų lyderiai Henrikas Daktaras ir Algimantas Vertelka, todėl jiedu ir buvo palikti gyvi,kad mainais už laisvę jie ateityje papasakos kaip viskas vyko.
teroristai_lietuviai

Tuometinis pokuroras Gintaras Jasaitis padarė įspudingą karjerą,užglaistydamas šią istoriją, o vėliau su naujai sukurtu VSD saugumiečių tinklu sunaikinęs Vilniaus Brigadą vos netapo Konstitucinio Teismo teisėju.

Kai kurie šiuose tamsiuose reikaluose dalyvavę kariškiai nusižudė, ypač po Jono Maskvyčio ir jo grupuotės pasitraukimo į miškus. Dalis iš tuometinių snaiperių perėjo į karinį eskadroną Aitvaras, ir kaip pasakojo visa tai iš vidaus matęs snaiperis, jie buvo paprasčiausiai išdurti. Buvo pažadėta kiekvienam po 1000 dolerių, už tą vienintelę naktį, o tai buvo tais laikais milžiniški pinigai,nes vidutinė mokytojo alga verčiant iš vagnorkių buvo vos 15$ per mėnesį.Snaiperiai gavo tik po 200$

Kiekvieno ir jų paskirtis buvo šaudyti išcentrinėmis kulkomis, į šalia tankų stovinčius taikius gyventojus.Landzbergisto Kaušpėdo, o ir jo kolegos Andriaus Tapino tėvo tuometinio LRT direktoriaus Laimono Tapino pastangomis, operatoriai iškart filmuodavo neva Sovietų karių nušautus mitinguotojus, ir specialiai visa tai būdavo kišama prieš kameras, kad didieji operatoriai kaip BBC,CNN tiesiogiai parodytų pasauliui tiesioginę Sovietų agresiją Lietuvos atžvilgiu.
mackein

JAV užkulisiuose buvo nuspręsta faktiniu šalies vadovu išrinkti Vytautą Landzbergį,o vėliau Prezidento estafetę perėmė Landzbergio vaikystės ir kiemo draugas Valdas Adamkus. TSSRS vadovybė jau 1989 metų lapkritį žinojo , kad Sovietų Sąjungos laukia neišvengiamas bankrotas ir griūtis. Buvo susitarta Baltijos šalis atiduoti JAV interesų globai, mainais už Rusijos įtakos zonų plėtimą Artimuosiuose Rytuose. Tas pats vyko ir Latvijoje ir Estijoje.

Masinė medija profesionaliai apdirbo visuomenę, nuteikinėjant prieš Rusiją, o JAV tuo metu siuntė amerikos Lietuvius kaip Liuciją Baškauskaitę, Ritą Dapkutę. Beną Gudelį, Kazicką, Bobelį ir kitus, kurių paskirtis buvo platinti minkštają galią. Čia ir Zuokas su pirmuoju Benetton ir Mc Donald, ir pamažu vakarietiška kultūra Lietuvoje paėmė viršų.

Lietuviai banditai , kitaip jų ir nepavadinsi šaudė į Sąjūdžio protestuotojus, o vėliau kaip man pasakojo Padniestrės buvusio prezidento Smirnovo aplinkos žmogus. Lietuvės snaiperės kovėsi ir Padniestrės kare.Kovėsi Moldovos pusėje. Vieną baltai apsirengusią snaiperę Padniestrės kariškis nupylė, ji iškrito iš trečio viešbučio aukšto, ir prieš mirtį pasakė, kas esąs o ir teko matyti jos paso kopijos nuorašą, bet dėl etinių sumetimų pavardės neskelbsiu, nors Lietuviškųjų mirties šaulių-moterų buvo ne vienas ir ne trys. Apie 37.

Ką tik pasirodė Landzbergį, Prunskienę, Brazauską, Ozolą, Kirkilą, Nijolę Oželytę, Juknevičienę, Abramikienę demaskuojantys video įrašai. Aurimas Drižius teisus. Sąjūdis yra KGB projektas su tikslu vos kelių žmonių grupelei paimti Lietuvos valdymą į savo rankas.
banderi

Taigi ne Rusai, bet savi saudė į savus, o vos tik nušautus lavonus intensyviai filmavo aplinkui zujančios užsienio medijos žurnalistų kameros.Apsidrausdami nuo valstybinio perversmo Konservatoriai įstatymu uždraudė visą slaptą informaciją susijusią su 1991 metų Sausio 13 įvykiais viešinti 75 metams.

Pradeda aiškėti užuomazgos, kad Abromavičius buvo nužudytas visai ne dėl pakaunės Savanorių maišto ar dėl Abromavičiaus dalyvavimo mazuto kontrabandoje iš Padniestrės į Rygą. Pasirodo, kad Abromavičius išsiaiškino,kad būtent generolas Arvydas Pocius organizavo snaiperių apmokymus ir vėliau pats su jais šaudė Vilniaus Televizijos bokšto gynėjus, o laisvu nuo darbo metu dalyvaudavo Vilniaus Brigados rengiamuose kariniuose apmokymuose, kuriuose instruktuodavo banditus, apmokydavo juos, ir plačiau apie tai galėtų papasakoti tuose mokymuose dalyvavęs Brigadinių smogiamosios grupės vadas Tadeušas Vasilevskis-Gibonas.

Savi šaudė savus.

sausio 13 1991