Kategorijos archyvas: Fašizmo atgimimas

Kodėl mes kažkiek palaikom grynų neo-nacistinių jėgų atėjimą

Kodėl mes kažkiek palaikome grynų neo-nacistinių jėgų atėjimą

Kad ir ką bedarytume, bet tikrasis priešas su kuriuo galima buvo kovoti, buvo tikrieji vakarietiški nacistai, užauginti stambaus imperalistinio pasaulio, giliai pasinerę į savo juodą metafiziką ir negailestingai kovoję dėl savo pasaulėžiūros įdiegimo visame pasaulyje.

Tai buvo priešai verti pagarbos kaip principingi, mobilizuoti, klastingi, technologiškai pasikaustę, sugebantys žaisti globalioje aikštėje ir turintys pretenziją į viziją – pasaulio matymą, link kuriuo reikėjo pereiti per jiems vieniems suvokiamą sadistinį kelią, kuriuo šaknys pasisavintos iš giliosios praeities.


Paprasčiausia, Nacizmo šalininkai kaip ir mes nekenčiame liberastinių išsigimėlių, kurie po II pasaulinio Karo ‘pasisavino pergalę’ ir netgi po 1991 metų nugalėjo ne vien fašizmą, o ir Komunizmą.

Gerai, jeigu jau taip, tai mes darome paslaugą tamsiom jėgoms ateiti į šį pasaulį ir atlikti dar vieną ‘pasaulio sanitarinę misiją’.

Ar mes bijome šių tamsių jėgų? Nė kiek. Kartą nugalėti, jau refanšo prisibijo. Bet kodėl nepanaudoti neo-nacistus mūsų tikslams ?

Užduotis: atverti neo-nacistams kelią ir įkišti jiems burnan liberastus. 

D.Trumpas mums padės !

Reklama

Karas prieš išsigimėlius liberastus eina toliau: Trumpas uždraudžia teroristams atvykt į šalį

Karas prieš išsigimėlius liberastus eina toliau: Trumpas uždraudžia teroristams ( Obamos draugams) atvykti į šalį

Šiandien puikus vakaras – Aukščiausias JAV Teismas pritarė D.Trump’o pasiūlymui uždrausti atvykti į šali tam tikrų pasų turėtojams. O konkrečiau, visa puokštė amerikietiškų liberastų ‘draugų-teroristų’, šauniai vykdysių CŽV nurodymus prie Obamos:

  1. Čadas – Afrikos šalis , teroristų tiekimas karui 2011 metais Libijoje, Egypte, Sudane – kaip ir pabėgėlių organizuoto srauto į Europą tiekimas (kas organizavo negaus JAV vizos);
  2. Sirija – Sirijos opozicija , kurie kariauvo prie B.Assado vyriausybę;
  3. Somali – žymiausia istorija apie tanklaivių užpuolimus, kuriuos organizavo CŽV per vietinius piratus;
  4. Iranas – vėl gi CŽV verbuoti teroristai terorizmo veiksmams Sirijoje;
  5. Jemenas – kur dabartinių metų vyksta vidaus konfliktas, inicijuotas tos pačios Obamos administracijos arba liberastinės žydaujos;
  6. Libija – ir vėl, tikslingas kontingentas, dalyvavęs M.Kadafio nuvertime ir vėliau terorizavęs kaimynines šalis.

Taigi, turime stipriausius pokyčius neo-fašistų taktiniame žaidime, likviduojant liberastinės žydaujos nevykėlius parankinius islamistus-radikalus, kuriems prie B.Obamos administracijos buvo pažadėtos vizos į Ameriką ir parūpintas ‘gyvenimas be ‘rūpesčių’. O ypatingai pasižymėjusiems ‘didvyriams’ ir vadovaujamos pozicijos įvairiose mokslo bei verslo įstagose.

Viso šio ‘Amerika mylintys teroristai‘ jau nebegaus ir turės suvokti, jog visų jų laukia artimiausiu metu likvidacija kaip bereikalingo išdirbto šlamšto, nesugebėjusio pilnumoje įsitvirtinti CŽV.

NB: Čia pasikartojo dešimtmečiai galiojanti taisyklė, jog tie, kurie pradeda spausti amerikiečiui ranką – vėliau išduodami tokiu būdu, jog draugystės pusė negali išlikti fiziškai gyva, jog negalėtų diskredituoti (įžeisti) amerikiečio aukštybės.

TERORISTAS “adolfas“ – Hitlerio bendravardis, pasiekėjas ir aršus rusofobas

Įžanga

Dėl Rūtos Vanagaitės neigiamų , Lietuvos sorosinių “patriotų“ požiuriu, pasisakymu A.Ramanausko-Vanago adresu kilo audra “patriotinėje“ pelkėje – rašytoja užsimojo ant visų “rezistentų, partizanų, kovotojų“ stabo, visų šių “patriotų“ pensijų, kompensacijų, žemės sklypelių Žveryne ir tvartelių Nemenčinėje, proginių ir ne visai apdovanojimų, vardų, premijų ir šiaip riebių vietelių prie biudžetinių lėšų visai “rezistentų“ skaitlingai giminei.

Toks šventvagiškas rašytojos užmojis prieš visos “patriotinės“ armijos gerovės fundamentą iššaukė sunkiosios “patriotinės“ artilerijos kanonadą, išlindo iš visų pakampių tų įvykių jaunatviškai atrodantys “liudytojai“, “kovų bendražygiai“ ir pasmerkė R. Vanagaitę.

Jeigu ne pasaulio sionistų, su kuriais mūsų valdantis “elitas“ pyktis nenori – verslas tai bendras, parama rašytojai būtų liūdna. Tapinoidai – jie visada pasiruošę užsidėti kokią nors kvailą kaukę, kuo kvailesnė kaukė, tuo labiau ji džiugina intelekto nesužalotus tapinoidus, – visi staiga tapo “ašvanagas“, visi gaidžiai (gaidž-troliai) staiga tapo vanagais.

Kai Lietuvoje kyla Jerichono triūbų gausmas, tūlas lietuvis privalo budriai saugoti savo piniginę – per 27 “nepriklausomybės“ metus Lietuvoje dar nėra buvę atvejo, kad triukšmui nurimus Lietuva nepasigestų kelių milijardų dingusių mokesčių mokėtojų pinigų, kokio nors telekomo, Mažeikių naftos, Vakarų skirstomųjų tinklų, atominės elektrinės ar kažko panašaus.
Bet kokiu atveju , įsivaizduokite situaciją, istorinį kontekstą – yra valdžia, armija, saugumas, kurie privalo užtikrinti piliečių saugumą ir įstatymo, blogo ar gero ne apie tai kalba, viršenybę, ir yra žmonių, kurie, būdami absoliučioje mažumoje, sako mes žudome, kankiname, prievartaujame, sprogdiname, plėšiame, tai yra, vykdo nusikalstamą, tų laikų įstatymais uždraustą, veiklą, kuri šiomis dienomis įvardijama vienareikšmiškai – teroristinė veikla.

Kad lengviau būtų įsivaizduoti, paimkite šautuvą, nušaukite kokį nors policininką, bibliotekos vedėją ar šiaip nepatinkantį jums kaimyną, paskelbkite, kad tokiu būdu kovojate už Lietuvos laisvę, ir pasislėpkite miške.

Kaip manote, kiek ilgai tokiu atveju jūs gyvensite šių dienų “demokratiškoje, laisvoje ir nepriklausomoje“ Lietuvoje?.. Abejoju, ar iki kitos dienos vakaro jums tai pavyks padaryti, būsite suvarkytas greitai ir demokratiškai.


Už ką buvo nuteistas A.Ramanauskas-Vanagas skaitykite LIetuvos TSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų kolegijos 1957-09-26 Nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr.63-a


[b.l. 87]

Slaptai

Nuorašas.

Baudž. Byl. Nr. 63-a 1957 m.

N U O S P R E N D I S
LIETUVOS TARYBŲ SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS VARDU

1957 m. rugsėjo mėn. 24-25 d.
LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO
BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TEISMINĖ KOLEGIJA
Pirmininkaujant Deksniui,
Dalyv. L. tarėjams: Olševskiui ir Vaškeliui,
Prokurorui Galinaičiui,
Advokatui Zaleckiui,
Sekretoriaujant Mačiulaitytei,
uždarame teismo posėdyje, Vilniuje, išžiūrėjo baudžiamąją bylą
RAMANAUSKO Adolfo, Liudviko s., gimusio 1918 m. JAV Nev-Bretain mieste, lietuvio, TSRS piliečio, nepartinio, kilusio iš vidutinių valstiečių, baigusio aukštąjį mokslą, iki suėmimo dienos gyvenusio nelegalioje padėtyje po svetima pavarde.
Kaltinamo pagal RTFSR BK 55-1″a“, 58-8, 58-10 str.str. 1 d. ir 72 str. 1 d., ir 58-11 str.
Teismas, apklausęs teisiamąjį RAMANAUSKĄ ir liudytojus, išžiūrėjęs parengtinio ir teisminio tardymo medžiagą
n u s t a t ė :
1944 metų rudenį išvaduotuose nuo vokiečių okupacinės kariuomenės Lietuvos rajonuose pradėjo veikti ginkluotos nacio-
nalistų gaujos. Ginkluotų nacionalistinių gaujų branduolį
sudarė įvairūs asmenys bendradarbiavę su vokiečių okupacine
valdžia, tarnavę jos policijoje, kariuomenėje ir baudžiamuosio-
se būriuose. Prie šio branduolio vėliau pritapo buožiniai ele-
mentai ir vengiantieji tarnybos Tarybinėje armijoje asmenys.
Ginkluotos gaujos pasistatė sau uždavinį vesti ginkluotą kovą
prieš Tarybų valdžią Lietuvoje.

=========
[b.l. 88]

-2-

Ginkluoti žlungančios vokiečių fašistinės kariuomenės vado-
vybės paliktais ginklais ir vadovaujant vokiečių diversinėse
bei šnipų mokyklose apmokytiems, o vėliau permestiems nelegaliai į TSRS teritoriją vadeivoms, nacionalistinių gaujų dalyviai išvystė plačią ir aktyvią kovą prieš Tarybų valdžią: žudė tarybinį partinį aktyvą ir mažažemius valstiečius, užpuldinėjo ir degino jų sodybas, bei valsčių centrus, gadino ryšio priemones,
sprogdino tiltus, sunkvežimius, lengvasias mašinas ir klubus.
Be to, gaujų dalyviai vedė plačią antitarybinę propagandą,
leido nelegalius pogrindžio laikraščius ir proklamacijas.
Proklamacijose be kitos antitarybinės propagandos ypatingas
dėmesys buvo skiriamas gasdinimui susidorojimu asmenims, remiantiems Tarybinę santvarką.
Ypatingai aktyvią kovą nacionalistinių gaujų dalyviai išvystė prieš žemės ūkio kolektyvizaciją Lietuvoje. Žudė kolūkių
organizavimo iniciatorius, kolūkių pirmininkus, padeginėjo kol-
ūkių valdybių pastatus, grobė ir naikino kolūkių turtą, tikslu
sukliudyti sėkmingą kolektyvizacijos eigą.
Ginkluotųjų gaujų vadeivos ypatingą dėmesį skyrė nacionalis-
tinio pogrindžio suvienijimui ir sustiprinimui, ir turėjo užmezgę ryšius su imperialistinių valstybių žvalgybų agentais, kuriems teikė visokeriopą paramą žvalgybos informacijos apie liaudies ūkį ir karinę galią, rinkimo.
Teisiamasis RAMANAUSKAS Adolfas buvo vienas iš aktyvių nacio-
nalistinio pogrindžio dalyvių ir vadeivų.
Teisiamasis RAMANAUSKAS 1941 m., prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui ir vokiečiams okupavus Lietuvos TSR teritoriją, dvi savaites buvo ginkluotos “apsaugos“ kuopos vadu Druskininkų mieste.

=========
[b.l. 89]

-3-

1945 m. balandžio 28 d. RAMANAUSKAS įstojo į ginkluotą nacionalistinę gaują, kuri vedė ginkluotą kovą prieš Tarybų val-
džią. Iš karto pradėjo vadovauti būriui, vėliau kuopai, po to
“Merkio“ rinktinei, “Dainavos“ apygardai, “Pietų“ Lietuvos
sričiai ir nuo 1949 m. rudens taip vadinamoms “gynybos pajėgoms“.
Būdamas ginkluotoje nacionalistinėje gaujoje teisiamasis
RAMANAUSKAS įvykdė visą eilę sunkių nusikaltimų.
1945 m. liepos mėn. vadovaujant RAMANAUSKUI buvo suruoštos pasalos ir sučiupti šeši Alovės valsčiaus liaudies gynėjai. Sučiuptiems liaudies gynėjams RAMANAUSKAS organizavo gaujos “karo lauko teismą“, juos buvo nuspręsta sušaudyti, gynėjus sušaudė gaujos dalyviai pavadūs RAMANAUSKUI.
1945 m. vasarą grupė gaujos dalyvių RAMANAUSKUI vadovaujant, viename kaime išvaikė valstiečių susirinkimą, išsivedė ir nužudė apylinkės pirmininką (pavardė nenustatyta). RAMANAUSKAS išstojo prieš valstiečius su antitarybine kalba.
1945 m. rudenį RAMANAUSKAS kartu su kitais gaujos dalyviais surošė pasalas Sabartonių miške. Sučiupo važiuojantį Merkinės kooperatyvo pirmininką Nikolskį, kurį pats asmeniškai tardė, o vėliau kiti gaujos dalyviai Nikolskį nužudė.
1945 m. gruodžio 14 d. grupė gaujos dalyvių kartu su RAMA-
NAUSKU Varėnos rajone, Šilo miške užpuolė Merkinės liaudies gynėjus, susišaudymo pasėkoje buvo užmuštas liaudies gynėjas Gasnickas.
1945 m. gruodžio mėn. 15 d. nacionalistinės gaujos dalyviai
vadovaujant RAMANAUSKUI užpuolė Merkinės miestelį. Buvo užmuštas liaudies gynėjas Brinza Vytautas ir sudegintas valsčiaus Vykdomojo Komiteto pastatas.
Be to, RAMANAUSKAS su kitais gaujos dalyviais isiveržė į ryšių kontorą, kur sunaikino telefono aparatūrą. Kiti gaujos dalyviai

=========
[b.l. 90]

-4-

mėgino paleisti suimtuosius, bet tai jiems sutrukdė atvykęs
pastiprinimas. Pasitraukdami išsinešė dvi rašomasias mašinėles
ir įvairių ginklų.
Teisiamasis RAMANAUSKAS naudojosi slapyvardžiu “Vanagas“.
1947 m. vasarą RAMANAUSKAS su kitais gaujos dalyviais Šilų miške sučiupo nežinomą vyriškį, kurį įtarė turint ryšį su vals-
tybės saugumo organais, dėl ko pastarasis buvo nužudytas.
Tikslu palaikyti drausmę gaujų dalyvių tarpe, AMANAUSKAS
organizavo taip vadinamą “karo lauko teismą“, kur RAMANAUSKUI dalyvaujant buvo nuteistas sušaudyti vienas gaujos dalyvis, įtariant jį, kad jis palaiko ryšius su valstybės saugumo organais.
Tokiu pat būdu buvo sušaudytas vienas gaujos dalyvis ir
1949 m.
1949 m. rudenį RAMANAUSKAS suorganizavo karo lauko teismą“ ir dalyvavo mirties nuosprendžio išnešime Pranavičiūtei
Marytei, įtariant ją palaikant ryšį su valstybės saugumo orga-
nais. Pranavičiūtė buvo pakarta. RAMANAUSKAS gi išsiuntinėjo ginkluoto pogrindžio vadeivoms informaciją apie tariamą “provokatoriaus“ Pranevičiūtės veiklą.
Be to, RAMANAUSKAS dalyvavo eilėje susišaudymų su čekistinėmis – karinėmis grupėmis.
RAMANAUSKAS neapsiribojo vien asmenišku dalyvavimu teroristinių aktų vykdyme. Jis, kaip gaujos vadeiva visaip skatino
jam pavaldžių gaujų teroristinę ir diversinę veiklą. Siuntinėda-
vo gaujoms įvairius raštus ir įsakymus, kuriuose reikalavo
žudyti partinį tarybinį aktyvą, liaudies gynėjus ir pareigūnus,
sudaryti tokių asmenų sąrašus ir suruošti jiems “karo lauko
teismus“.

=========
[b.l. 91]

-5-

Tai matyti iš jo raštiškų nurodymų, duotų 1946 m. lapkričio 1 d.
ir 1946 m. lapkričio 12 d. (priedėlis 1 tomas b.l.14-15).
RAMANAUSKAS ne kartą organizavo gaujų dalyvių sueigas kur svarstė teroristinės- diversinės veiklos klausimus. Be to, pats dalyvaudavo vadinamuose vadeivų pasitarimuose, taip 1946 m. įvykusiame Žaliamiško miške pasitarime buvo nutarta pravedinėti taip vadinamas “Varfalamiejaus naktis“, tai yra, kad visos gaujos turėjo vykdyti teroristinę- diversinę veiklą daugelyje vietų vienu metu.
Teisiamasis RAMANAUSKAS gaujų dalyviams, rėmėjams ir ryšininkams buvo įvedęs įvairius “paskatinimus“.
Taip 1946 m. gruodžio mėn. 13 d. rašte adresuotame gaujos
dalyviams: “Kalviui“ ir “Eglei“ pareiškė “pagyrimą“ už nužudy-
mą milicijos įgaliotinio Gapančiuko Vladimiro.
Savo 1946 m. sausio 1 d. įsakyme pareiškė visą eilę pagyrimų gaujos dalyviams už tarybinių pareigūnų nužudymą (priedėlis 2 tomas b.l. 7).
1950 m. birželio 15 d. išdavė “pažymėjimus“ gaujos rėmė-
jams: “Parašiutininkui“ ir “Desantui“ už tarybinės valdžios atsto-
vo nužudymą (priedėlis 5 tomas b.l. 30-31).
Visų šių priemonių išdavoje RAMANAUSKUI pavaldūs gaujų dalyviai išvystė plačią teroristinę- diversinę veiklą, žudė tary-
binius piliečius, sprogdino mašinas, klubus, naikino ryšio priemones, užpuldinėjo įstaigas ir piliečius, plėšė jų turtą.
Vien tik RAMANAUSKUI persiųstose ataskaitose iš jam pa-
valdžių gaujų nurodyta apie tai, kad gaujos dalyviai įvairiu
laiku nužudė apie 500 tarybinių piliečių, o bendrai kaip maty-
ti iš parijungtų prie bylos dokumentų, Pietų Lietuvoje kur vei-
kė jam pavaldžios gaujos buvo nužudyta apie 8000 tarybinių pi-
liečių – suaugusių ir vaikų.

=========
[b.l. 92]

-6-

Šalia bendrų nurodymų RAMANAUSKAS siųsdavo gaujų vadeivoms konkrečius nurodymus kaip ir ką nužudyti. Taip savo rašte, 1945 m. spalio 27 d. gaujos vadeivai “Butagaidžiui“ nurodė nužudyti Varėnos rajono, Kabelių km. gyventojus: Grigą Petrą ir Grinkevičių, o 1946 m. gegužės 16 d. rašte gaujos vadeivai “Gailiui“ Babakiną ir Baranauską. Remdamiesi šiuo RAMANAUSKO nurodymu gaujos dalyviai nužudė Grinkevičių, Babakiną ir Grigo tėvus: tėvą ir motiną, nes paties Grigo Petro nerado namuose, nes jis gyveno mieste.
1948 m. RAMANAUSKUI pavaldžios gaujos užpuolė Merkinės miestelį, į valsčiaus Vykdomojo Komiteto patalpose esantį rinkiminį punktą buvo įmesta dvi granatos, buvo sužeisti keturi asmenys, jų tarpe vienas Lietuvos TSR Ministras.
1948 m. balandžio 18 d. laike jaunimo pasilinksminimo buvo
susprogdintas klubas. Buvo užmušti 3 asmenys, sunkiai sužeisti-9 ir lengvai -10 asmenų.
1948 m. rugpjūčio mėn buvo įmesta stambi mina į Alovės
miestelio klubą, kur buvo užmušta ir sužeista viso – 47 žmonės.
Be to, banditai naikino sunkvežimius ir lengvasias automa-
šinas, nes to reikalavo RAMANAUSKAS savo raštiškuose nurodymuose ir apie tai pranešinėjo jam banditai savo ataskaitose (priedėlis 1 tomas b.l. 157 ir kiti).
Suimtas 1947 m. ir nuteistas gaujos dalyvis “Briedis“,
Milutis Juozas parodė: “1947 m. balandžio 6-8 d. “Merkio rink-
tinės vadas “Vanagas“ pravedė visų rinktinės junginių pasitarimą ir toliau, “Savo išstojime “Vanagas“ davė nurodymus periodiškai kenkti liaudies ūkiui, ardant tiltus, naikinant ryšio priemones ir transporto priemones“.
Teisiamasis RAMANAUSKAS plačiu mastu varė antitarybinę
propagandą. Asmeniškai redagavo pogrindžio laikraščius: “Tre-

=========
[b.l. 93]

-7-

čias skambutis“, “Laisvės varpas“ ir kitus. Be to, saktino vesti
propagandą tokiu pat būdu kitus gaujų vadeivas. Ypatingai buvo
vystoma propaganda prieš rinkimus ir žemės ūkio kolektyvizaci-
ją.
Be to, RAMANAUSKAS savo raštuose įsakmiai reikalavo truk
dyti 1947 m. rinkimams ir žemės ūkio kolektyvizacijai (priedėlis
3 tomas b.l. 234, 343).
1949 m. vasario mėn. RAMANAUSKAS dalyvavo gaujos vadeivos “Vytauto“ iniciatyva sušauktame nacionalistinio pogrindžio vadeivų pasitarime, kur buvo svarstomas pogrindžio susivienijimo klausimas. Buvo įsteigta taip vadinama “Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba“ ir jos “Prezidiumas“ kuris pasiskelbė nacionalistinio pogrindžio vadovaujančiu centru. “LLKS“ taryba priėmė deklaraciją ir nubrėžė tolimesnės kovos prieš Tarybų valdžią gaires. Komunistų partija buvo paskelbta “neteisėta“, o Tarybų valdžios atstovai “išdavikais“.
RAMANAUSKAS buvo aktyvus šio pasitarimo dalyvis, dalyvavo ruošiant vadinamos deklaracijos projektą ir iškėlė automašinų sprogdinimo klausimą, kuriam buvo pritarta.
Šio pasitarimo metu RAMANAUSKAS buvo paskirtas “Vytauto“, Pietų Lietuvos srities vadu, o 1949 m. rudenį taip vadinamų “gynybos pajėgų“ vadu.
Už aktyvią veiklą RAMANAUSKUI buvo suteiktas gaujos “pulkininko leitenanto“ laipsnis. Be to, įsteigus “LLKS“ tarybą, jis
buvo šios tarybos nariu.
Be to, palaikė ryšį su užsienio žvalgybos agentais. 1949 m.
susirišo su amerikiečių žvalgybos agentu “Mažyčiu“, o 1950 m. su “Skirmantu“-“Mykolaičiu“. “Mažytis“ netrukus žuvo, o “Skirmantas“ slapstėsi su RAMANAUSKU. “Skirmantas“ paruošė, o RAMANAUSKAS užtvirtino ir išsiuntinėjo gaujų dalyviams žvalgybinio žinių rinkimo instrukciją.

=========
[b.l. 94]

-8-

RAMANAUSKAS išklausė “Skirmanto“ pranešimą apie užsienyje esančių nacionalistinių centrų veiklą, kuriai RAMANAUSKAS pritarė ir siūlė tai padaryti kitiems pogrindžio vadeivoms.
Be to, RAMANAUSKAS įsigijo pasą svetimo Arbačiausko pa-
varde, priklijavo foto nuotrauką ir juo naudojosi. Be to, padarė
pasą tokiu pat būdu savo žmonai Mažeikaitei Birutei.
Apklaustas kaltinamuoju RAMANAUSKAS kaltu prisipažino dalinai ir parodė, kad Alovės klubą susprogdino ne gaujų dalyviai, kad jis nebuvęs šalininkas masinių žudynių, o tai darą kai kada patys banditai įpykę už jų šeimų represavimą.
Tačiau RAMANAUSKO kaltė dėl anksčiau išdėstytų nusikalti-
mų yra įrodyta paties RAMANAUSKO parodymais, liudytojų parodymais, RAMANAUSKO rašytais atminimais ir prie bylos prijungto pogrindžio archyvine medžiaga (priedėliai 1-13 tomai).
Teismas laiko RAMANAUSKĄ kaltę pagal BK 58-1a str., 58-8
str., 58-9 str., 58-10 str. 1 d., 58-11 str. ir 72 str. 1 d. visai
įrodytą. Nes jis išdavė tėvynę, įstojo į ginkluotą pogrindžio gau-
ją. Davė nurodymus gaujų dalyviams vykdyti teroristinius aktus,
dalyvavo mirties nuosprendžių išnešime. Davyvavo vykdant diversinius aktus ir kitus skatino tai daryti, varė antitarybinę pro-
pagandą, gyveno pasidaręs svetimus dokumentus.
Teismas skirdamas bausmę skaito, jog lengvinančių aplin-
kybių nėra.
Remdamasi pasakyta ir vadovaudamasi BPK 319-320 str.str.,
Teisminė kolegija
n u s p r e n d ė :
RAMANAUSKĄ Adolfą, Liudviko sūnų, pripažinti kaltu pagal
RTFSR BK 58-1″a“ str., BK 58-8 str., 58-9 str., 58-10 str. 1 d.,
58-11 str. ir 72 str. 1 d., ir nubausti: pagal BK 58-1″a“ str.
aukščiausiąja bausme – sušaudymu, pagal BK 58-8 str. remiantis BK 58-2 str. sankcija aukščiausiaja bausme – sušaudymu,
pagal BK 58-9 str. remiantis BK 58-2 str. sankcija aukščiausiaja bausme – sušaudymu su viso turto konfiskacija, pagal BK 58-10 str. 1 d. dešimčia metų laisvės atėmimo, pagal BK 72 str. 1 d. trejais metais laisvės atėmimo.
Remiantis BK 49 str. laikyti iš sudėties RAMANAUSKĄ Adol-
fą, Liudviko s. nubaustą aukščiausiaja bausme – sušaudymu su
viso turto konfiskacija.
Atiteisti Vilniaus II Juridinei Konsultacijai už gynybą iš RAMANAUSKO šešis šimtus rb.
Kaltės įrodymo daiktus; dokumentus, dviratį, radio imtuvą,
7 radio lempas, anpometrą[?] ir ginklą palikti prie bylos, o likusius kaltės įrodymo daiktus kurie saugomi VSK prie LTSR MT sunaikinti, surašant apie tai aktą.
Nuosprendis galutinis.

PIRMININKAUJĄS /par./ Deksnys
L. TARĖJAI: /par./ Olševskis
/par./ Vaškelis

Nuorašas tikras:
Pirmininkaujantis /DEKSNYS /

57.IX.26d.
8 egz.[?].r.

medžiaga parengta J.K

Arabų tautų genocidas Izraelio rankomis

Nebuvo tokio reiškinio kaip terorizmas – kurį regime šiandien ir girdime kasdien apie mirštančius arabus, kuriems tenka kovoti tarpusavyje dėl religinių nesusipratimų, kurie buvo sąmoningai įnešti į Islamą, siekiant suskaldyti musulmonus tarpusavyje. Ir jau ilgus šimtmečius arabams nepavyksta rasti bendros kalbos, nes žydsifilinis finansinis vėžys įgavo didesnių jėgų, kai Arabų šalyse prasidėjo juodojo aukso (naftos) išgavimas.

Taipogi, vidiniai kivirčiai tarp arabų suteikė galimybę klestėti Izraelio gaujai ir nesiskaitant su jokiais Pasauliniais aktais, plėsti savo teritorijas, pasitelkus iš pradžių JAV kariuomenės arsenalą, bei žvalgybinius resursus JAV spec.tarnybų. O su laiku ir organizuot savo fašistinę vidaus armiją, kurion prišaukiamos ir moteris.
rt789

Šis žydsifilinis vėžys arabų šalyse nebūtų atsiradęs bei įgavęs klestinčią formą, lyginat su dabartiniais kaimynais, kuriuose žydsifilinių fanatikų organizuoti vidiniai pilietiniai konfliktai ir įnešti papildomi islamistai teroristai su keistokai iškreipta idealogija.

Visam šiam žydsifiliniam terorizmo šou veikti bei priduoti teisėtumą, yra pajungtos pasaulio žiniasklaidos, kurios slepia tikras aukas ir skausmą, kuriame gyvena arabai. O daroma atvirkščiai – per valdomas spec.tarnybas, žydsifiliniam aparatui žudant Europiečius , Britus ar Rusus, stengiamasi koncentruoti visą dėmesį į tą tikėjimą, kuriuo paveikti teroro vykdytojai. Kas puikiai sąlygoja žydsifilinei gaujai kirštinti įvairias tautas prieš musulmonus, gilinant neapykantos vagą, stengiantis sukiršinti Krikčionis su Musulmonais.

Parazitai parinko Prancūzijai savąjį išsigimėlį

Parazitai, kurie kol kas užėmę finansinius valdymo įrankius, gana stabiliai reguliuoja masių valdymą per įtakojamas purvasklaidos priemones, aiškiai nurodydami, jog labiausiai bijo Russia Today ir Sputnik informacinių srautų.

NB: Rusijos žurnalistai buvo ignoruojami per Prancūzijos prezidento rinkimus, tuo smarkiai užsiėmė žyderos ir jų kontroliuojama aplinka, bijodama iki apsišikimo prarasti įdėtus finansinius išteklius į proto plovimo programas per rinkimų etapą.

Vienas tokių parazitinių branduolių – Bilderberg club – pajutęs, jog po Brexit ir Trumpo atėjimo, stipriai susvyravo globalinės medijos kontrolės mechanizmai ir išsigimėlių pasaulėžiūros įdiegimas Prancūzijoje gali būti sustabdytas, o vėliau ir pradėti persekioti įvairios tipologijos žyderos, atlikusios Prancūzijos tautos savotišką genocidą per liberastinio išsigimėliškumo prizmę.

bankinis_terorizmas

Todėl buvo pasiūlytas užaugintas savas kadras – E.Macron – praėjęs vidaus patikrinimus ir personaliniu žyderos Jacques Attali siūlymu iškeltas kaip konrektus Prancūzijos prezidentas šią sudėtingą akimirką globalinių išsigimėlių aparatui.

Kas gi toks Jacques Attali? Kuris yra vienas iš narių iškrypėliškos, psichiškai nesveikų asmenų suformuotos organizacijos – Bilderberg club.

 

Sefardas. Reziduojantis parazituoti Prancūzijos visuomenėje, veikiant politikoje, formuojant filosofinę raidą tos šalies, Bilderberg klubo narys.

Šalininkas (ideologas) standartizuoto mąstymo ir veikimo, siekiantis visuomenės narių atitolimo nuo klasikinių menų ( tapybos – meno atvaizduoti ir įamžinti tikrovę kitoms ir esančioms kartoms; klasikinės muzikos, tradicinės muzikos, dainų, tradicinių sporto šakų, tradicinės literatūros). Šalininkas formuoti sunkiosios muzikos plitimą ( NB: skaityti knygą Komitetas 300) arba transinės muzikos, siekiant palaikyti asmenys transinėje būklėje , neleidžiant koncentruotis kūrybai o tik išbūti zombio būsenoje pasikartojančių garsų. Taipogi siekėjas iškraipyti ir atsikratyti praeities įvykių, jeigu šie priešrataruja globalistiniam biorobotų pasaulio kūrimui. Verta pažymėti, jog būtent istorijos kraipymas dėl Antro Pasaulinio karo nugalėtojų – yra vienas iš smūgių Rusijos ir Pasaulio visuomenei, bandant nuslopinti atmintį apie kovą su išsigimėlių sukurtu fašizmu.

Pagal Jacques Attali, esamas globalizmas gimdo naują elitą, kuris būtinai yra atitolęs nuo savų nacionalinių šaknų ir nepripažįstantis šalių, tautų ir jų teisės į egzistavimą kaip nacionalinių neprikausomų subjektų, sąjungoje ar atskirai.

Jo ateities vizijoje elgetavimas žygiuoja šalia prabangos, kaip neišvengiama ateities pasaulio konstrukcijos dalis. Kuo didesnis elgetavimas, tuo paklausesnis poreikis prabangos (pramogos plius parazitavimas).

Ateitis – tai unikali biorobotizacija visuomenės narių, kur žmogus tampa tik neatsiejamu priedu prie esamos kreditinės kontrolės sistemos, plačios profesinės įvairovės, be šeimos, artimųjų ir neturintis konkrečios tėvynės globalioje rinkoje (jokios istorinės atminties).

Neprabėgus ir dienai, liberastinis žydsifilis prabilo (H.Clinton)

Kaip ir tikėtasi, pagrindinis iniciatorius FACEBOOK gestapo veikimo yra buvę JAV teroristinių spec.tarnybų veikėjai, susieti su anti-Trump globalistiniu elitu Amerikoje. Būtent šiandien, neišlaikant emocinio pasitenkinimo, viena iš pagrindinių neo-nacizmo figūrų – H.Clinton, paskelbė pasitenkinimą, jog per dirbtiną cenzūrą ir išgalvotą ‘FAKE NEWS’ gali pavykti nuslopinti alternatyvias nuomones ir grąžinti pasaulį į išsigimėlių rankas.

Deja, gestapinis neo-nacistins FACEBOOK jau trečius metus iš eilės praranda perspektyvą tobulėti ir užimti lyderiaujančias pozicijas valdyti masėmis, netgi bandant supirkinėti potencialius konkurentus, siekiant išsaugoti dominantu rinkoje ir būti monopolistu tiekiant specifinę informaciją fašistiniam JAV režimui – jų naujųjų laikų naciams.

d--55--894

Toks skubotumas reiškia, jog liberastiniai išsigimėliai suvokia pasėkmes ir stengiasi jas atitolinti arba, naiviai tikisi, ‘pakeisti realybę’, kaip ir šiandieninis skelbimas – globalinių žyderų vardu – išsigimėlių kadro H.Clinton.

Kiek tai realu ? Kai pasikeitė kardinaliai perspektyva, ir pasaulis atsisakė išsigimėlių primestos – nuo pat 1970 metų formuojamos – paradigmos. Kai Vakarų centrai – Britanija ir Amerika – įvykdė Brexit bei grįžo prie konservatyvumo D.Trumpo veide. O Senoje Europoje likęs žydsifilio užkratas tarp biurokratinių dykaduonių isteriškai bando subūrti bendrus laikytis liberastinės krypties ir toliau genociduoti europiečius (ypač baltus). Kai kas mėnesį dvėsta aršiausi liberastinio modelio funkcionieriai.

Tiek realu, kiek ir pati H.Clinton kaip keliantis pasitikėjimą asmuo.

Neofašizmas Lietuvoje . „Žali velniai” atgimsta? Nacistai ragina susidoroti su patriotais

Pirmajame ir antrajame šio ciklo straipsniuose analizavome, kaip Lietuvoje veikia neofašistinės organizacijos? Kaip elito veikėjai faktiškai dalyvauja tokių neofašistinių grupuočių veikloje? Kodėl tokios struktūros kursto karinę isteriją ir ksenofobiją? Kodėl persekiojami antifašistai? O trečias šio ciklo straipsnis skirtas šių dienų aktualijoms: sausio 9 d. interneto portale – 15min.lt pasirodė straipsnis „Šaulių patarimai: kaip neutralizuoti kolaborantus?” Tai interviu forma parengtas straipsnis, jame, kaip teigiama, „patarimais dalijasi” atsargos majoras, Šaulių sąjungos mokymo centro instruktorius A. Daugirdas, su juo kalbėjosi karo istorijos tyrinėtojas Š. Jasiukevičius. Svarbu pažymėti, kad A. Daugirdas ne tik Šaulių sąjungos funkcionierius, bet ir neofašistinės organizacijos „Žalio Velnio brolija” įkūrėjas. Šis straipsnis sukėlė didelį atgarsį visuomenėje, nes jame dėstomi teiginiai skatina smurtą, skatina vykdyti masinius žmogaus teisių pažeidimus, nuožmius nusikaltimus ir net nužudymus. Į tokius raginimus vykdyti susidorojimus su piliečiais reikia atkreipti dėmesį, nes Ukrainoje iš pradžių plito tokie straipsniai ir vieši raginimai susidoroti su kairiaisiais, su antifašistais, o vėliau Jarošo, Liaško, Parubijaus ir kitų fašistinių klanų vadeivų valdomi smogikai pradėjo vykdyti masinius padegimus, nužudymus bei kitus nuožmius nusikaltimus.

fasistai

Kas skatina imtis smurto prieš patriotus? Tam tikra nedidelė, bet labai karinga ir tam tikrų įtakingų klanų palaikoma visuomenės dalis kolaborantais laiko visus tuos, kurie pasisako už taiką, prieš karinės isterijos kurstymą, prieš NATO, už laisvą Lietuvą be užsienio karinių bazių, už istorinės tiesos atskleidimą. Taigi, patriotai yra įvardijami kolaborantais ir visaip žeminami, vadinami vatnikais, koloradais bei kitais panašiais epitetais. Ta prieš patriotus nuožmiai nusiteikusi visuomenės dalis, tai įvairios neofašistinės grupės ir juos palaikantys asmenys – korumpuoti politikai bei slaptųjų tarnybų atstovai.

Pažvelkime konkrečiai į straipsnyje dėstomus teiginius. „Žalių Velnių“ lyderis – „Galima imtis padegimų, langų daužymo, turto naikinimo“

Štai A. Daugirdo patarimai: „Efektyvi priemonė yra užrašai viešoje erdvėje. Ant automobilio, namo ir kitur, išjuokiantys, žeminantys užrašai. Jei tai neefektyvu, tuomet galima imtis kitų priemonių – padegimų, langų daužymo, turto naikinimo. Be to, grasinimus galima „įteikti” viešai. Pavyzdžiui su plyta per darbovietes langą”. Štai taip – „Žalių velnių” vadas labai konkrečiai pataria, kaip pulti jiems neįtinkančius piliečius. O toliau dėstomos kitos priemonės: „Kita priemonė – artimųjų gąsdinimas.

Be to, labai efektyvu kolaborantui atsiusti jo artimųjų nuotraukas.”  O galų gale pereiname prie dar „svaresnių” patarimų: „Po tokių perspėjimų, jei dar nesupras, galima gerokai prikulti. Kitas efektyvus būdas – viešoje vietoje pririšti prie stulpo su užrašu ant kaklo. Arba nuogą išmesti iš automobilio viešoje vietoje. Jei ir tai neduoda efekto, tuomet reikia pereiti prie griežtesnių priemonių. Įvyksta karo lauko teismas ir už valstybės išdavystę paskiriamas nuosprendis. Nors Lietuvoje nėra numatyta mirties bausmė, bet tarptautinė teisė už valstybės išdavystę tokį nuosprendį numato”.

Štai tokie „Žalio velnio brolijos” lyderio patarimai. Tai, ką jis kursto, Lietuvoje jau vyko niūriais 1941-1944 metais, kuomet hitlerinei kariaunai okupavus Lietuvą, baltaraiščių būriai ėmė vykdyti žiaurus nusikaltimus – mušė ir šaudė Lietuvos piliečius: žydų, lietuvių, rusų, lenkų, baltarusių, totorių, romų kilmės asmenis, naikino ir tarybinius karo belaisvius. Tai vyko ir nuo 1944 metų pabaigos iki pat 1954 metų pabaigos, kai dažnai tų pačių baltaraiščių ar net hitlerinių diversantų vadovaujami „miško broliai” nužudė net 25 tūkstančius taikių Lietuvos piliečių.

Svarbu pažymėti, kad ir iki šiol vykdyti grubūs išpuoliai prieš taikos šalininkus, antifašistus. Štai 2015 metų vasaros pabaigoje išlaužtos „Lietuva be nacizmo” Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojo H. Juodiškos durys, o lapkričio 15 d. padegtas jo namas. Dar anksčiau įvyko kita paslaptinga istorija – 2013 metų gruodžio pradžioje Kaune dingo aktyvus Socialistinio Liaudies fronto ir judėjimo „Vytis” narys I. Krinickis. 

Už kelių parų jis rastas Kauno pakraštyje be sąmonės, smarkiai sumuštas. Buvo gydomas reanimacijoje, atsigavo, 2014 metų sausio pradžioje perkeltas į kitą skyrių. I. Krinickis jau sveiko, tačiau 2014 m. sausio 21 d. netikėtai mirė. Kaip teigiama – dėl staigios komplikacijos. Yra žinomi ir kiti faktai, kai įvykdyti grubūs išpuoliai prieš antifašistus. Interneto erdvėse smurto propaganda irgi liejasi laisvai. Štai kokie komentarai dažni socialiniuose tinkluose – „Kairieji – tai išgamų gauja, juos reikia pakarti“. Ir – „Jau Laikas tvarkyti komuniagas, kišt po velėna raudonųjų lervas“. Ir teisėsaugos Lietuvoje lyg ir nebereikia, yra baltaraiščiai natofilai,  kurie be teismų pasiruošę apkaltinti, nuteisti ir nubausti.

Sutinku, kad žmonių pažiūros skiriasi, kad yra priimtini ir nepriimtini dalykai, tiesos ar nuomonių reiškimo būdai. Tačiau atvira prievarta ir cinizmas, nukreiptas prieš žmogau laisvę, orumą ir gyvybę – tai jau ne demokratija. Sulaukėme dienos, kai neapykanta ir prievarta tampa lyg ir norma Lietuvoje. Kas toliau?

 

Giedrius Grabauskas