Kategorijos archyvas: Tikroji istorija

Teroristai, kurie kalba lietuviškai

Lietuva privalo žinoti
savo didvyrius ir jų žygdarbius

Lietuvoje ir vėl dunda pokario miškinių karo būgnai, vėl patriotai ragina versti dar išlikusius retus Marijos žemėje paminklus tarybiniams kariams ir liaudies gynėjams. Geriausiai, ką moka daryti dabartiniai rėksniai-“patriotai“, tai griauti. Visada mokėjo. Statyti jiems visada sekėsi prastai – “patriotų“ nagai labai jau į save lenkti. Absurdo ir niekšybės triumfo amžiuje nieko jau nebestebina, kad tyčiotis iš mirusių yra nepadoru, šventvagiška, žema ir neįtikėtinai amoralu- mirę negali pasipriešinti, atsakyti tokiems „patriotiškiems“ kapų vandalams. Toks elgesys visada buvo griežtai smerkiamas Lietuvoje visais laikais, tačiau šiomis dienomis – Lietuvos genocido laikais – bet kokia „patriotiško“ vandalizmo akcija sutinkama bezdžioniškai ūbaujančios minios su pasitenkinimu. 


Šį kartą eiline konservatorių (ir jų klonų) antitarybinės isterijos priežastimi tapo vandalų išniekintas paminklas tarybiniams liaudies gynėjams. Už 5 kilometrų nuo Marijampolės esančiame Grybinės kaime ant paminklo liaudies gynėjams raudonais dažais teptuku išpieštos keturios penkiakampės žvaigždės bei svastika.
Paminklas tarybų valdžios metais buvo pastatytas toje vietoje, kur 1946 metų birželio 4 dieną Tauro apygardos geriljos Grybinės kaime surengė pasalą ir nužudė apie 20 liaudies gynėjų bei tarybinių vietinių aktyvistų. Istorikų teigimu, per susišaudymą žuvo ir keli geriljos.
1946 metai Lietuvos TSR buvo sunkūs – visa tauta su TSRS pagalba atstatinėjo karo sugriautą respublikos ūkį, kūrė taikaus, ramaus gyvenimo aplinką ir planus. Tačiau ne visi. Į miškus sulindę vokiečių nacių kolaborantai, policajai, buožės taikų atstatomąjį darbą dirbusiai tautai naktimis iš pakrūmių šaudė į nugaras, žudė savo civilius kaimynus lietuvius, vykdė teroro aktus prieš civilius gyventojus. Šiandien “patriotai“- JAV kolonizatorių liokajai gieda apie “rezistenciją“, išsivadavimo judėjimą. Kokia rezistencija gali būti, kai buvo žudomi vaikai, seneliai, moterys, beginkliai civiliai? “Patriotai“ gieda, neva, jie kovojo prieš rusų kolonistus, tačiau 90 proc. nužudytų yra lietuviai? JAV pasamdyti kolonijinės Lietuvos priklausomybės duobkasiai, vietiniai JAV fanai, mankurtai gieda, kad jie žudė komunistus ir tokiu būdu jie priešinosi komunizmui, tačiau absoliuti “patriotų“ nužudytų žmonių dauguma buvo nepartiniai ir nekomjaunuoliai?


Tik penkių 1946 metų pabaigos – 1947 metų pradžios dienų “miško brolių“ nužudytos aukos iškalbingai parodo tikrąjį “patriotų“ veidą. Tik penkios dienos ir krūva “patriotų“ įvykdytų „žygdarbių“ vardan tos Lietuvos, , kurie 1949 metų Ženevos konvencijų yra apibrėžti kaip neginčijami karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui, teroro aktai, kuriuos įvykdę asmenys šiandien net tokioje neteisinėje valstybėje kaip Lietuva būtų nuteisti iki gyvos galvos kaip teroristai, o pasislėpę su šautuvais miškuiose miškuose neišgyventų iki kitos dienos ryto.

1941m. birželis, Kaunas po Birželio 23 d. sukilimo.
Kas nors gali papasakoti apie šių „laisvės kovotojų“ mūšius su nacistinės
Vokietijos okupantais 1941-06-23 – 1945-01-28?

Kruvini 1947 Naujieji metai.
Apie “Miško brolių“ žiaurumus Naujųjų metų švenčių laikotarpiu: iš TSRS Vidaus reikalų ministerijos Centrinės kovos su banditizmu valdybos kasdieninių operatyvinių pranešimų (kalba netaisyta) .
Gruodžio 29 d. naktį Linkuvos valsčiaus Dvariukų kaime banditai nužudė valstiečius-naujakurius POVILIŪNĄ, 63 metų, ir ALEKNAVIČIENĘ, 60 metų.
Gruodžio 30 d. naktį Tauragnų valsčiaus Musteikių kaime banditai nužudė valstiečius-vidutiniokus DAPŠIENĘ MARTĄ, jos 2 sūnus, dukrą ir ketverių metų amžiaus anūką.

Gruodžio 30 d. naktį, Pandėlio valsčiaus Kroklių kaime banditai nužudė: vargšą valstietį NIKIŠKĮ J., jo žmoną ir uošvienę, taip pat ČERNIAUSKĄ I. , MIKALAUSKĄ A. ir jo žmona.
Dženių kaime banditai nužudė naikintojų bataljono kario motiną JUKNIENĘ, žmoną ir valstiečio-biednioko ŠARKOS dukterėčią. Pats ŠARKA buvo per susišaudymą sužeistas.
Gruodžio 30 naktį Pabiržio valsčiaus Pasvalyčio kaime ANTANAIČIO banditų grupės nariai nužudė valstietį ČETVERGĮ ir jo žmoną. Per išpuolį ČETVERGIS pasipriešino banditams ir vieną iš jų sužeidė.
1946 m. gruodžio 30 d. naktį Pasvonsko valsčiaus Būdviečio kaime banditai nužudė valstiečius-bėdniokus: komjaunuolį GRAŽULĮ, demobilizuotus iš Tarybinės armijos karius JUŠKEVIČIŲ ir KARPAVIČIŲ, o taip pat buožę MAŽULAITĮ.
Gruodžio 30 d. 18 val, Padubiškio valsčiaus Dauginių km. kaimo tarybos pirmininko BARANAUSKO namuose nužudytas Baranauskas ir jo namuose tuo metu buvęs valsčiaus komjaunimo organizacijos sekretorius SELENIS. Banditai užgrobė SELENIO automatą .
Gruodžio 31 d. naktį, Lazdijų valsčiaus Staideliškių kaime “Sakalo“ banditų gaujos nariai nužudė valstietį KLIMĄ ir sužeidė GOZIALĮ, abu komjaunuoliai, valstiečiai-bėdniokai. KLIMO namą banditai sudegino.

1946 m. gruodžio 31 d. naktį Rokiškio valsčiaus Rokiškėlio kaime “Sakalo“ banditų gaujos nariai nužudė valstietį-vidutinioką MURENKOVĄ, kuris Vidaus reikalų ministerijos valsčiaus skyriaus įskaitoje buvo registruotas kaip banditų pagalbininkas.
Gruodžio 31 d. Žvirgždaičių valsčiaus Viltrakių kaime banditai nužudė Paežerėlio apylinkės įgaliotinį jaunesnįjį leitenantą SAKĄ, kuris grįžo iš atostogų.
Sausio 1 d. naktį, Deltuvos valsčiuje banditai apšaudė gyvenvietės tarybos pirmininko PEČIULIO P. namą. PEČIULIS ir jo namuose buvęs kaimo tarybos sekretorius BAČIULIS užpuolikams pasipriešino ir per susišaudymą nukovė du banditus, iš kurių vienas buvo atpažintas – KRIKŠTONIS. Per susišaudymą žuvo PEČIULIS ir buvo sužeistas BAČIULIS. PEČIULIO namą banditai sudegino.
Tą pačią naktį tie patys banditai nužudė valstietį-vidutinioką GRUŽINSKĄ P.
Sausio 1 d. naktį, Telšių valsčiaus Vembučių kaime šventinio vakarėlio metu piliečio VELAVIČIAUS namuose banditas VASILIAUSKAS nužudė valstietį-vidutinioką PAULAUSKĄ S.
Sausio 1 d. naktį Šventežerio valsčiaus Stankūnų kaime banditai nužudė valstietį-vidutinioką MATULEVIČIŲ V.


Sausio 1 d. naktį Veinsko valsčiaus Saknevo kaime banditai nužudė valstiečius TRAKIMAVIČIŲ, LEVANDAUSKĄ ir jo žmoną, kurie Vidaus reikalų ministerijos valsčiaus skyriaus įskaitoje buvo registruoti kaip banditų pagalbininkai.
Sausio 1 d. naktį Kartenos valsčiaus Bulinų kaime banditai nužudė valstietį-bėdnioką P. Lubį, kurio sūnus dirbo kaimo tarybos sekretoriumi.
Sausio 1 d. naktį Seirijų valsčiaus Metelių kaime banditai nužudė valstietį-bėdnioką JAKUŠINSKĄ, jo žmoną ir 2 dukteris.
Sausio 1 d. Šventežerio valsčiaus Bebrų kaime banditai nužudė valstietį-naujakurį MICKEVIČIŲ, jo žmoną ir dukrą, taip pat anksčiau amnestuotą banditą JUROLENĮ ir buožę DULSKIENĘ, VRM įskaitoje žinomą kaip banditų pagalbininkę.
Sausio 1 d. apie 4 valandą Žydiškių valsčiaus Pakviesčio kaime banditai nužudė apylinkės rinkimų komisijos pirmininką GRIEBLIAUSKĄ J., TSKP narį, jo žmona ir 13 metų dukrą.
Sausio 2 d. naktį Juodupės valsčiaus Ažubalio kaime banditai nužudė savo namuose valstietį-vidutinioką PAŠKEVIČIŲ J.
Sausio 2 d. naktį Krinčinių valsčiaus Konstantinovkos vienkiemyje banditai nužudė valstietį-naujakurį KASPARAVIČIŲ J.
Sausio 2 d. naktį Rūdiškio valsčiaus Grybošių kaime banditai nužudė savo namuose valstietį-vidutinioką S. BELIAJEVĄ, rusų tautybės.

Sausio 2 d. Utenos valsčiaus Podžiukų kaime banditų nužudyti savo namuose, trys valstiečio PALANSKIO vaikai – 15, 12 ir 10 metų amžiaus. Paties PALANSKIO ir jo žmonos buvimo vieta dar nežinoma.

Pastaba: Iš viso 1947 Naujųjų Metų švenčių dienomis lietuvių “miško broliai“ nužudė 53 žmones, tame tarpe 5 nepilnamečius vaikus. Iš žuvusiųjų tarybiniais ir partiniais darbuotuojais buvo tik 6 iš 53 žuvusių, rusais buvo tik 2 iš 53.

* Šaltinis: Fondas “Istorinė atmintis“
Pabaltijo „laisvės kovotojų“ aukų 1944 -1953 metais kruvina statistika:
Estijoje „laisvės kovotojai“ nužudė 887 žmones.
Latvijoje – 2208
Lietuvoje „pasidarbavo“ iš peties, škias – nužudė 25 108 žmones, iš jų pagal tautybę lietuvių buvo – 84,6 procento, kitų tautybių – 15,4 proc. PASTABA: tarp nužudytų Lietuvoje – 1045 vakai, tame tarpe 52 kūdikiai jaunesni nei 2 metų amžiaus!!!

Kita, Estijos „laisvės kovotojų“statistika:
Yra gyvas mitas, labai mėgstamas „patriotų“ tarpe ir jų noriai porinamas žaliam jaunimui, kad „laisvės kovotojai“ kovojo išsimtinai tik prieš „okupacinės“ valdžios atstovus ir „okupacinę“ armiją. Tačiau, paklausus tokio dėdės įvardinti bent vieną didesnį mūšį su reguliariąja tarybine armija, jis paprastai ima pasakoti apie dvasinę rezistenciją ir panašius sunkiai faktais ir skaičiais apibrėžiamus dalykus. Todėl šia prasme yra naudinga žinoti, kad „laisvės kovotojų“ aukomis, pvz, Estijoje, buvo:
– Civiliai gyventojai – 56 %;
– Naikintojų bataljonų kariai, aktyvistai – 33 %;
– Tarybinės armijos kariai – 5 %;
– MGB-NKVD darbuotojai – 6 %.

Estijos „laisvės kovotojų“ atakų tikslai buvo:
– Civilų gyventojų apiplėšinėjimas, grobimai – 41.6 %;
– Kolūkių ir valstybinės nuosavybės grobimai – 33,7 %;
– Teroristiniai aktai – 22,7 %;
– Diversijos – 0.8 %;
– Vykdomųjų komitetų ir kaimo tarybų užpuolimai – 1,2 %.

Kitose Pabaltijo respublikose ir Vakarų Ukrainoje (banderliandijoje) statistiniai rodikliai yra, matomai, statistinės paklaidos rėmuose, reikia manyti.
Likę reti dar gyvi tų įvykių liudininkai prisimena visai ne didvyriškus „partizanų“ žygdarbius, pagalbą paprastiems žmonėms, o tik jų įvykdytus teroro aktus, žiaurius nužudymus, kankinimus, patyčias, plėšikavimą, beginklių žmonių terorizavimą.
Po R.Vanagaitės pasisakymo apie A.Ramanauską-Vanagą kilo audra “patriotinėje“ pelkėje, kuri save įsivaizduoja nei daug nei mažai, o Lietuvos gelbėtojais. Daugumos Lietuvos žmonių požiūris į šiuos “gelbėtojus“ yra labai prieštaringas dėl jų savanaudiškumo, gobšumo, sąžiningumo stokos ir kitų savybių, kurios nekelia eiliniam garbingam žmogui pasitikėjimo. Kokie “laisvės kovotojai“ buvo šaunūs, teisingi, geri mums visiems pasakoja, tiesiog įkyriai skalbia smegenis, kasdien visa armija samdytų Lietuvos propagandistų ir istorijos klastotojų. Ne už ačiū dūzgia bitutės, o už riebesnį kąsnį iš valdiško lovio. Ne vardan tos Lietuvos, bet vardan savo gerovės gieda giesmes, ditirambus tokie pokario miškų “didvyrių“ žygių giesmininkai.
Istorija, be pagražinimų, kokią ji buvo, pasakojo mūsų visų tėvai, artimieji, žmonės, kuriais abejoti nėra jokio pagrindo. Karas niekada nebuvo gražus, ir žmonės jame retai galėjo išlikti žmonėmis, nesusitepę rankų nekaltųjų krauju.
Žmonės pasakoja apie pokario “partizanus“ (paimta iš „Lietuvos rytas“ komentarų)

***

Anupras:
“Per vadinamąjį “Stalino represijų“ laikotarpį nuo 1924 iki 1937 buvo sunaikinta apie 850 tūkstančių žmonių, o anuomet tavo liaupsinamojoje JAV kasmet buvo sunaikinama apie 1,5 % nuo visų JAV gyventojų skaičiaus. Pasidomėk istorija, propagandininke. Ir svarbiausia kad nei Stalinas, nei Hitleris žmonių nežudė, o žudė TOKIE KAIP TU, arba tavo seneliai ir tik LOVIO arba riebesnio kąsnio. Tavo “partizanai“ buvo eiliniai nusikaltėliai, kurie nei arė, nei sėjo, o tik plėšė ir žudė pokario Lietuvos kaimų ir miestelių gyventojus. Slapstėsi miškuose, ėdė atimtą maistą ir gėrė juodai iš pavydo ir pykčio, kad liko užribyje, t.y. už įstatymo ribų. Pavydas jiems bambas graužė, kad Tarybų valdžia vargšams ir kumečiams NEMOKAMAI davė žemės, aprūpino technika, statė mokyklas ir ligonines, nemokamai gydė, mokė, švietė, … Tarybų valdžia BUTUS (miestelėnams) ir NAMUS (kaimų gyventojams) DALINO NEMOKAMAI. Tokia jau toji istorija… ir laikas būtų susitaikyti vardan Lietuvos ATEITIES, tik sunkiai gyja žaizdos žemės mūsų, o ir jūs naciai vėl keliate galvas …“
***

Leta:
“Buvo 1948 metai, pas mano senelius, gyvenusius Jonavos valsciuje, atejo miskiniai, negana, kad pasieme lasinius, bet dar rado ir naujus chromo batus, kuriu diedukas nenorejo atiduoti, tai taip muse, sparde, kad dvi savaites paslikas gulejo, teko daktara is Jonavos vezti, aciu dievui, daugiAu pas juos neatejo, nes iki misko buvo virs 4km, ir aplink nesigirdejo, po dvieju metu mano mama paskyre dirbti i Gudeliu mokykla Pagiriu valsciuje, tai tie patys miskiniai daznai tam kaime lankydavosi, savu giminiu neliete, o kitus vargsus apiplesdavo, mama pasakojo, kad nuejo lankyti mokinio, rado sumustus jo tevus, banditai issivede telycia, o namuose 7 vaikai, badas…mama atidirbo tuos metus ir move is to kaimo (jos neliete, nes seimi?inku sunus irgi miske buvo, jei reikedavo eiti del kokiu rinkliavu per kaima, pasakydavo seimininkei, o is Ukmerges atsiunte jauna mergaite kazka rinkti, ji dingo, pavasari rado miske ziauriai isniekinta ir nuzudyta)“

***
MIŠKINIAI GYNĖ TURČIUS — NE TAUTĄ.:
“Iki ašarų graudina ir jaudina visi aprašymai apie kankinius miškinius. Jie tarnavo smetoninei aplinkai, kuri išnaudojo ir engė lietuvių Tautą, o kankiniai miškiniai lietuvių Tautą kankino — už tai, kad 1940 m. Liaudies Seimą išsirinko ir įstojimą į Tarybų Sąjungą pasirinko, o smetoninė aplinka neteko turtų, garbės, užimamų gerai apmokamų pareigų ir atsidūrė prie suskilusios geldos. 2017 metais Lietuvos Demokratiją ir Konstituciją atstovaujantys pareigūnai vis dar nutyli (ignoruoja) Tikrą Istorinę Tiesą — miškiniai su savo vadovybe, kuri buvo pavaldi smetoninei aplinkai (trumpiau — buržuazijai), iki šiandienos elgiasi taip, tarsi lietuvių Tauta būtų jie, o Trimilijoninė lietuvių Tauta tėra jų pavaldiniai ar vergai, privalantys klausyti ir vykdyti, ką Tautos išnaudotojai Tautai liepia. Miškiniai nusipelno pagarbos iš tų, kuriems tarnavo — lietuvių Tautai jie netarnavo, todėl Tauta, valdanti Lietuvos valstybę, neprivalo jų garbinti taip, kaip to siekia prasismelkę į Valdžios Viršūnę atkutę buržuazijos likučiai ir jų vaikučiai. Šis ginčas primena Tėvynės vidaus priešų siekį išaukštinti nuo 1992 m. (ar dar anksčiau) nuo lietuvių Tautos nusisukusį ir Tautai kenkusį teroru ir politinėmis žmogžudystėmis vykdyto Šliaužiančio Perversmo Kruvinos Puotos dalyvį V.Landsbergį — šiuo klausimu Konstitucinis Teismas ir lietuvių Tauta jau pasisakė aiškiai ir pagal Konstituciją. Todėl manau, kad už apgautus ir kovose prieš lietuvių Tautą (prieš lietuvių Tautą!!!) pražudytus Miško Brolius kaltę turi prisiimti ir atgailauti atkutę, šiandien į Valdžią prasmukę buržujų likučiai ir jų vaikučiai. Lietuvių Tauta negali leisti susilaukti Antro Genocido, ką siūlo rašytojai Rūtai Vanagaitei V.Landsbergis pranešime „Dušanskienė“ — „nueiti į mišką ir NUSITEISTI“. Tai yra PASIKARTI… Pagarbiai, prosenis Antānas“

***

OOO :
Mano amžinatilsį mama papasakotų jums,kaip miškiniai(dabar vadinami partizanais) skriaudė to pačio kaimo žmones, kaip prisidėjo prie žydų naikinimo,jų turto būdavo pilni namai, pasakojo,kaip keisdavosi rajonais, kad nepažintų žmonės,kuriuos naikino.Po visko dingo iš kaimo ir Lietuvos. Gyveno ir mirė Amerikoje.Todėl mes daug ko nežinome.Vertiname tik kad jie kovojo prieš okupantus,bet daugiausiai nuo jų kentėjo paprasti Lietuvos gyventojai.“

****

Be vardo:
“Nemanau, kad vaikai ar anukai turi atsakyti uz ju proteviu klaidas, faktas tas partizanai buvo miskiniai plesikai ir zmogzudziai kurie tingejo dirbt ir kovojo ne pries sovietus , o pries paprastus kaimo zmones kiek jie zmoniu nuzude svolociai ir banditai dar cia kas juos didvyriais daro juokas ima. Partizanai buvo banditai ir tai jums patvirtins dar gyvi like senyvo amziaus zmones oi kiek jie jums papasakotu apie psiaudo didvyrius.“

***

PARTIZANAI LIETUVOS GEDA:
“Didvyrius atrado, mano zmonos mociute ir seneli partizanai isvede i lauka ir prie vaiku susaude sveikos vietos nei ant kuno nei ant veido nebuvo visa suvarpyta. Ka jus cia pezate visi pasiklauskite senoliu . Partizanai buvo nuo teisesaugos begantys vagys ir zmogzudziai tik veliau atsirado keli partizanu buriai kurie prisidengdami kova uz laisve ir toliau plese ir zude lietuvius. Tas pats sovietinios marazmas vyksta ir dabar surado didvyrius mums . Geda uz tokius partizanus ir uz tokia valdzia.“

***

ŠILKALNIO RAČKĖ:
“Šitie klausimai yra labai skaudūs ir slidūs. Mano a.a. tėvelis apie miškinius ne tik gero pasakojo, visokių buvo. Sakysim, vienas išėjo į mišką, kad atkeršytų konkurentui, paviliojusiam jo merginą, ir liktų nenubaustas (paskui sudegino jų namus), kitas apsivogęs slėpėsi nuo kalėjimo, ne vienas išsidirbinėjo naktimis žmones gąsdindamas- iš tokių laukti gerų žinių ar patriotizmo buvo beprasmiška. Beje, nesakykit, kad tai buvo sovietų provokatoriai- žmonės juos pažinojo. Bet, aišku, buvo ir tikrų patriotų, todėl kad ir apie tą Vanagą reikėtų kalbėti ne iš KGB kažkokių provokacinių lapelių, o įvertinant visus faktus…“

***

SIAIP:
“Nezinau kodel,bet mano mociute, tokius partizanus kazkodel vadindavo banditais.“

***

PILKAS:
“Į miškus sulindo vagys ir žudikai, kuriuos fašistai iš kalėjimo paleido ir žydšaudžiai, kurie nespėjo į vakarus pabėgt, kai artėjo rusų armija. Na ir visi baltraištininkai žudikai, kurie prie fašistų buvo policajais. Tuos fašistus žydšaudžius, kurie nespsėjo į vakarus pabėgt ar į miškus sulįst – rusai ištrėmė į sibirą. Na o bandiugos partizanai tik žudė lietuvius ir toks tik jų “žygdarbis“. O vanagas ten ar varna ar kitas banditas, nėra jokio skirtumo. Tiesiog po 1990 Lietuvos valdžia padarė klaidą – leido iš tų sibirų pargrįžt žydšaudžių anukams, tai jie ir sužlugdė Lietuvą. Banditas yra tik banditas, obuolys nuo obels netoli krenta. Todėl ir suvešėjo Lietuvoje banditizmas, kai pargužėjo fašistinės ordos, todėl Lietuva ir nusmuko, kai iš principo turėjo būti pakilimas. Ir sėdi jie visur sulindę, valdžioje, ministerijose, knygų leidyklose ir drebina kinkas, kad jų praeities nieks nesužinotų. Leidyklose tai iš vis gerai matyt pagal knygų vertimus, nes tie parazitai net lietuvių kalbos nemoka! Taigi jie bet kokį net tolimą kaltinimą žydšaudžiams žiauriai užgniaužia, nes žydšaudžiai dabar valdo. Tas Vanagaitės knygų išmetimas iš vis ne prie ko prie istorinių dalykų, nes apie jokį vanagą ji knygose nerašė. Bet knygų išmetimas gerai įrodė kas toje leidykloje sėdi ir kas mūsų valdžioje sėdi. Taigi siūlau boikotuot tokią žydšaudžių leidyklą ir jos knygų nebepirkt!“

***

DUSTAS:
“Su kuo kovojo partizanai??? Su rusų armija? NE, jie kovojo su savo tautos žmonėmis, ŽUDĖ JUOS. Išlįsdavo iš miško naktį kaip bailiai ir žudė beginklius žmones. Vot ir visa kova. Gal kas galit papasakot ką dar darė? Na taip, apiplėšinėjo kaimiečius, girtuokliavo, prievartavo merginas. Ką dar? Ogi nieko. O ką jau taip viską Vanagas paaukojo Lietuvai??? Buvo toks pat banditas, kaip ir kiti, pasislėpęs miške ir tik tiek. Jų visa kova- BANDITIZMAS. O šitas senis matot dar gyvas, tai matyt pats kartu su Vanagu ir buvo pas kėgėbistus, jei liko gyvas. O gal tik jis vienas iš kgb? 🙂 Rusai nepaliko gyvo NĖ VIENO miškinio bandito- partizano, todėl jei kažkas gyvas visą sovietmetį išbuvo – galvą guldau buvęs kėgėbistas.“

***
IIIII:
“partizanai. man seneliai pasakojo, kad tiesa kad juos pazinojo,mazai buvo nevietiniu,dar buvo ir keli vokieciai. zinoma jie neprasydavo o reikalavo maisto, naminesir bandyk neduot.ir isidami tave perspeja, jei kam nors pasakysi, tai rytoj nakti gausi kulka i kakta. ir tuno miske , diena bijodavo islyst.vietiniai baltaraisciai irgi buvo su jais. ir bijok naktimis. o diena bijok nkvd. nes kadangi gyveno pamiskej tai buvo itariamuju sarase. pastoviai dare kratas. zodziu diena bijok vienu, nakti kitu. va toks gyvenimas buvo kaime. mano senelis niekad nebuvo partinis, bet zodzio partizanai nenaudojo, sake miskiniai“

***

IS KNYGOS “KITA MENULIO PUSE:
Taigi antpuolių metu pokario partizanai nukovė beveik 12 000 žmonių, tačiau okupantai tame skaičiuje sudaro tik 5 proc. Likusieji 95 proc. aukų – daugiausia lietuviai (stribai, partiniai ir sovietiniai aktyvistai, civiliai). Įdomu ir tai, kad 75 proc. aukų sudarė kolaboravimu kaltinti beginkliai gyventojai – 8 852 žmonės (K. Girnius savo knygoje „Partizanų kovos Lietuvoje“ (Chicago, 1987) nurodė, jog žuvo nuo „7 000 iki 10 000 paprastų žmonių“). Knygos autorius teigia: „Statistinės analizės metodu gautas okupantų, tikrų ir tariamų kolaborantų nuostolių balansas yra netikėtas, griaunantis iki šiol istorijos politikos formuotą ir gyvuojantį įvaizdį apie partizanų kovų pobūdį. Skyriuje išdėstyta medžiaga leidžia teigti, kad sovietams pavyko įvairiais prievartiniais ir ideologiniais būdais patraukti savo pusėn nemažą gyventojų dalį ir supriešinti su pogrindžiu bei jį remiančia visuomene, primesti kaimo bendruomenei pilietiniam konfliktui būdingus elementus.” (p.195).“

****
GF:
“Eina velniop visi banditų partizanų gerbėjai.Miškiniai ,atėję visiškai girti naktį iššaudė mano mamos tetį,mamą ir suaugusį brolį už tai,kad šis nesutiko eit kartu į mišką,o tėvukai neleido.Kiek šeimų issaude tie ozių garbinami miškiniai,cia juos gina,kas neturi giminiu is pokario laiku ir iskraipo tų laikų istoriją.“

***

VILMA:
“jūs man paaiškinkit kaip jie pokaryje kovojo už Lietuvą ? atsišaudymas kai juos apsupo, nužudymas kaimo mokytojos komjaunuolės, kolūkio pirmininko tai ne kova, o gal vežamus tremtin išvadavo ? o gal mano senelio Lietuvos savanorio sudeginti namai buvo kova ? galiu duoti tetos adresą, papasakos kaip atėję iš miško mušė ją 16 metų, kaip mušė jos mamą, kaip tėvas turėjo bėgti iš savo namų kaip stovi su šeima į miestą, kad gyvi liktų, ir tai buvo ne persirengę, o pažįstami to paties net kaimo žmonės“

***

KLAUSIMELIS:
“Jus visiskai teisus, 58 komentatoriau. Is tikruju, nebeliko jau liudininku, kurie galetu tikrai objektyviai papasakoti, kas vyko. Be to, jau butu labai garbingo amziaus, kad ir atmintis nebebutu sviesi . Tikrai stebetina pono Jakavonio atmintis… Mano viena mociute pasakojo, kad diena ateidavo stribai, terorizuodavo, naktimis atslingdavo miskiniai, taip pat elgdavosi. Jokio PARTIZANAI nebuvo, buvo MISKINIAI…Kita mociute taip pat pasakojo, kad miskiniai nakti ateja, juos apiplese. O kadangi drabuziai tada buvo ne masines gamybos, tai vos uz savaites kaimynai papasakojo, kad tie ,,partizanai,, kaimo sokiuose buvo su ju drabuziais. Svarbiausia, kad mociute zinojo ir vardus ir pavardes tu dabartiniu didvyriu, bet iki pat mirties taip ir nepasake, kas tokie, tik prasitare, kad tai tie patys, kuriuos siandiena garbina Klaipedos rajone…Ir pridejo, kad dievas juos teis. Ir dar mociutes man pasakojo, kad miskuose daugiausia buvo besislapstanciu nuo emimo i Tarybine Armija, kurie lauke, kad pagaliaus ateis amerikonai ir isvaduos Lietuva. Kazkaip visi uzmirso, kaip buvo apmeluotas pokario jaunimas, klausesis Amerikos balso radijo stoties. Jeigu gerai atsimenu, saukinys skambejo – Kalba Amerikos balsas is Vasingtono… Vat ir nepasiseke man su mociutemis, kazkaip neiskiepijo man meiles miskiniams. Pasakojo, kaip vokieciams atejus, jie gyveno, pasakojo, kaip Tarybinei Armijai puolant Klaipeda, tarybiniai ( rasau -tarybiniai, kadangi buvo ne tik rusu tautybes, buvo ir lietuviu, ir latviu, ir ukrainieciu ir t.t.) kareivukai burokus is sklepo grauze is bado, kaip plesikavo. Pasakojo ir apie vaikus, kurie ubagaudavo atklyde is Karalaiuciaus krasto. bet tai buvo, ejo, praejo. O miskiniai kelis metus is eiles terorizuodavo, deje, taip nieko ispudingo, Lietuvos vardu, nepadare“

 

Jeigu konservatoriai dar kartą paklykaus rusofobinėje, antitarybinėje isterijoje, pražygiuos Gedimino prospektu fašistinėje eisenoje, padaužys savo tuščias galvas į Seimo grindinį, išniekins dar vieną paminklą tarybiniams kariams, Lietuvoje pakils pragyvenimo lygis 4 kartus?

Išnyks konservatorių 27 metus vykdyto Lietuvos genocido pasekmės – baigsis ekonomikos nuosmūkis, visi turės darbą, nemokamą sveikatos priežiūrą, nemokamą mokslą, Lietuvoje bus europinis darbo užmokestis, nežeminantis žmogaus orumo socialinis aprūpinimas, išnyks didžiausi Europos sąjungoje skurdas, savižudybės, alkoholizmas, socialinė, turtinė nelygybė, politikų, valstybės tarnautojų, teisėjų, teisėsaugininkų savivalė ir kosminė korupcija? Iš ekonominės migracijos vergovės sugrįš milijonas darbingų lietuvių, žmonės jausis saugūs, užtikrinti dėl savo ir savo vaikų ateities?
NETIKIU!!!

Ne paminklai kalti, kad buvo išvogtas ir sunaikintas tarybinis palikimas, tautai padėjęs šiaip taip išgyventi JAV-NATO kolonizatorių okupaciją. Norint sugriauti šalį, nereikia užsienio užkariautiojų – pakanka savų „patriotų“, JAV naudingų idiotų bukaprotiškumo.

Laikas susitaikyti su savo istorija ir pradėti kritiškai vertinti valdančiųjų „miško brolių“ palikuonių mitologizuotus ir herojizuotus istorijos periodus. Gal būt tai padės geriau suvokti, kodėl mūsų laisvės ir demokratijos medis toks kreivas, Lietuvos suverenitetas randasi Vašingtone ir Briuselyje, o Lietuvoje liko tik ekonomikos kolapsas, masinis skurdas, nedarbas, emigracija, kosminė socialinė, turtinė, nelygybė, politikų, valdininkų, teisėjų, teisėsaugos savivalė, korupcija, ir stulbinantys valdžios pasityčiojimai iš paprasto žmogaus teisių…

KONSERVATORIAI, ŠALIN SAVO GAURUOTAS LETENAS NUO LIETUVOS ISTORIJOS! JŪSŲ MELO ERAI ATĖJO GALAS.
TIESA IŠLAISVINS LIETUVĄ NUO „PATRIOTŲ“ TERORO IR DEMOKRATŲ DIKTATŪROS!

Kodėl įvyko ŽYDŲ GENOCIDAS Lietuvoje

Visų pirmą, prisiminkime, jog pačius žydus (kaip rašo pseudo-istorijos vadoveliai) pasikvietė toji pati lietuviška buržuazija, kuri leido atvykėliams naudotis daugelių privilegijų ir tuo būdų įsitvirtinti Kauno, Vilniaus miestų centruose. Bėgant metams stipriai išstumiant pačius lietuvius iš miestų centrų ir užimant visas finansines sritis.

Tai įvyko ne dėl eilinių lietuvių kaltės, ne dėl kokių nors išorės faktų, bet LIETUVIŠKA BURŽUAZIJA ( arba feodalai, arba dvarininkai ar kaip kitaip turtingąjį sluoksnį vergvaldžių nepavadink ) SĄMONINGAI paaukojo savo intelektą, savo poreikį ieškoti protų tautos viduje nukreipiant paieškas į svetimšalių įsikišimą. Kitaip sakant, ELITAS parsidavė ir pradėjo globoti svetimšalius vardan savų, materialiųjų interesų.

Rusijos Imperijos laikotarpiu žydai dar labiau sustiprino savąsias pozicijas miestuose ir pradėjo finansines veiklas mažuose miesteliuose, pasinaudojant jau kooperavimusi su nauja valdžia (Rusijos Carinės imperijos Buržujais – kurie lygiai tokie patys dykaduoniai, kaip ir lietuviški tuo meto buržua).

zydu_genocidas

Pirmas pasaulinis karas smarkiai perkirpo Baltijos šalių teritorijų sienas. Vilniaus krašto patekimas Lenkijos žinion, Laikinosios sostinės laikotarpis Kauno mieste ( kas savaime reikalavo papildomų finnsinių resursų, gaunamų tik iš vietinės žyduomenės bankininkų, biurokratų aparato išlaikymui, policajų, ir kariuomenės)

Kauno sostinės laikotarpis buvo palankus žydų bendruomenei arba kauno miesto biudžetas tapo priklausomas nuo žydų turimų finansų ir netgi A.Smetonos pro-fašistinis nusistatymas bei vidiniai nesutarimai žydų atžvilgiu nebuvo iškeliami į paviršių, siekiant apsaugoti esmo besiformuojančio naujo buržuazinio sluoksnio gerbūvį.

Deja, visus tuos pirmuosius “tariamos kastruotos nepriklausomybės (terminas naujas) metais“ Lietuviška BURŽUJA atsigavinėjo ir jau pasąmonėje rezgė planus kaip susidoroti su finansiškai stipriais ir paplitusiais žydais. Kurių daugelis, aišku vertinant tuometinę geopolitinę santvarką, rinkosi pro-komunistinę kryptį – žinant, jog Rusijoje vyrauja žydų dominavimas saugumo ir kariniuose struktūruose. Kas savo ruožtu garantavo “neliečiamybę“ žųdš bendruomenei profašistinėje Lietuvoje, Rusijos žydai galėjo apginti vietinę bendruomenę Lietuvoje).

Lietuviška BURŽUA, profašistinė ELITO dauguma ir Adolfo Hitlerio gerbėjai , LAUKĖ VOKIEČIŲ KARIUOMENĖS ATĖJIMO, nes turėjo ypač daug kėslų žydų atžvilgiu.

Lietuviška BURŽUA NIEKADOS NEBUVO pro-tarybinė, tai buvo NACISTINĖ ir iki šiol išlieka tokia ( aiškus to pavyzdus Rolandas Paulauskas ir co. )

Būtent LIETUVIŠKA BURŽUA, pasinaudojant vokiečių okupacija, PRADĖJO ŽYDŲ GENOCIDĄ SAVARANKIŠKAI be jokios vokiečių papildomos paspirties.

Ir būtent LIETUVIŠKA BURŽUA ant visos Lietuvos tautos metė FAŠISTINĮ ŠEŠĖLĮ ir KALTĘ dėl žydų žūties.

LIETUVIŠKA BURŽUA siekė sunaikinti žydus ir atimti iš jų esamus finansinius turtus, bankus, žemes, namus, ir kitą brangią vertę turinčius daiktus.

ŽYDŲ NAIKINIMAS – buvo APGALVOTAS, KRYPTINTAS ir SUMANUS planas, siekiant PASIPELNYTI iš tų žmonių, kuriuose kadaise tie patys LIETUVIŠKI BURŽUA buvo pasikvietę į svečius. Nors “kastruotos nepriklausomybės“ laikotarpiu visaip stengiamasi apkaltinti vokiečius kaip pagrindinius iniciatorius žydų genocido.

Štai tokia tikroji istorija. Tokia jau ta bjauri , SLEPIAMA  nuo visuomenės tiesa

inosmi.ru: Planavau 1991 metais sausio 13 aukas

inosmi.ru:  Planavau sausio 13 aukas

Пока в Литве продолжается скандал вокруг высказываний лидера Социалистического фронта Литвы Альгирдаса Палецкиса о том, что в трагических событиях 13 января 1991 года, когда около вильнюсской телебашни во время столкновений с советскими солдатами и спецназом погибло 14 мирных жителей, а десятки были ранены, много неясного и, возможно, само руководство Литвы тех лет спровоцировало жертвы, ИА REGNUM обратилось к свидетельствам непосредственных участников тех событий. Так, сам Палецкис, утверждая о провокациях властей Литвы, ссылается на слова бывшего министра обороны Литвы Аудрюса Буткявичюса, которого называют одним из режиссеров защиты телевизионного центра, телебашни и здания Верховного совета (нынешнее здание Сейма) в Вильнюсе и конфликта с советскими военными.

Skaityti toliau inosmi.ru: Planavau 1991 metais sausio 13 aukas

Kas bandė sunaikinti prezidentą Rolandą Paksą ?


NB: Jeigu Rolandas Paksas nebūtų nuverstas tuo metu, Lietuvoje neatsirastų jokia ekonominė krizė ar pedofilų skandalas, kuriuo pasekoje buvo nužudytas Drąsius Kedys tų pačių asmenų rankomis:  M.Laurinkus, A.Paulauskas, Greičius ir jų visų vadovas – B.Lubys.

Problema ilgalaikė su šiuo pedofilų klanu, susijusi su ekonomine, politine, socialine ir dvasine visuomenės krize. Išpręsti ją ne taip paprasta, nes už visų šitų asmenų stovi jų vaikai, giminės ir artimas pažįstamų ratas – visi jie yra didžiulė kliūtis visuomenės vystymui (nes poveikis iš išorės bus orientuotas į juos – ateities revanšistai, manipuliuojami žyduomenės įrankiais).

Buvo Lietuvoje toks R.Kalanta, kuris susidegino žydų draugų paskatintas, nesuprasdamas ką daro

Buvo Lietuvoje toks R.Kalanta, kuris susidegino žydų draugų paskatintas, nesuprasdamas ką daro

Keista, bet tai ką rašysiu senai primiršta tikroji lietuvių istorija, nuo kurios prasidėjo Lietuvių tautos genocido pradžia, vykdoma žydų rankomis. Galbūt iš pradžių ir nesuprasite, bet vėliau ar anksčiau suvoksite ką norėjau pasakyti.

Buvau dar tada negimęs, bet jaunystėje man visados kildamo klausimas kaip jaunuolis, kuris gyvenimo nebuvo matęs ir supratęs kas dedasi visuomenėje galėjo susideginti. Juk nė vienas iš mūsų, netgi sulaukęs 25 metų, negali aiškiai išdėstyti ir paaiškinti sau veikiančios visuomenėje politinės sistemos. Ir tai šiais laikais, turint pakankamai informacinių šaltinių, bet nebūti pajėgiais apibendrinti viskuo.


Tiesiog pats gyvenimas pakišo šią istoriją, nes sudėtinga grįžti atgal į istoriją ir atsekti nuo kada Lietuvoje žydai pradėjo žlugdyti Sovietinę respubliką. Nuo kada ir kieno rankomis jie siekė tų kenkėjiškų tikslų.

NB: nueikite ir panagrinėkite biografiją Arkadijaus Vinokuro. Ir vėliau gautus apdovanojimus.

Romas Kalanta buvo vienas iš tų naivių lietuvių, patekusių į tokį draugų ratą, kuriame kažkas buvo gerai informuotas apie baisią Sovietų sistemą ir jos blogybę. Jog netgi atsirado provokaciniai pasiūlymai, jog Lietuvai išsivaduoti tereikia siaubingo susideginimo akto. Bet kas tam aukosis ? Taip, iš jaunatviško kvailumo R.Kalanta paaukojo gyvybę.

Kas organizavo R.Kalantos savanorišką savižudybę ? Atsakysiu. Žydo tėvai Arkadijaus Vinokuro, kuris savo ruožtu pastaruoju metu kiršina lietuvius tarpusavyje.

NB: Jeigu manim netikit, o to ir norėčiau, eiki į google paieškas – skirkite pusvalandį ir suprasite patys kokia purvina žydauja gyvena Lietuvoje. Ir kodėl Jevreiskaja avtonomnaja respublika Rusijos Federacijos sudėtyje yra iškelta į tolimiausią užkampį (tarp Kinijos ir Japonijos).

Kažkas turi parašyti kaip iš tikrųjų buvo įvykę. Ar verta rašyti apie lietuvius , kurie buvo nušauti sausio 13 dieną Audriaus Butkevičiaus (dažnai matomo ekstremistinių organizacijų fone) snaiperių, ir apie tuos, kurie papuolė po tankų ratais dėk žydo landsbergio provokacijų ?

Vakar supratau kodėl Čingizchano raiteliai apsaugojo Rusijos imperijos tautas nuo susinaikinimo

Vakar supratau kodėl Čingischano raiteliai apsaugojo Rusijos imperijos tautas nuo susinaikinimo

Jau taip turbūt žmogaus protas sukurtas, kad reikalingas pakankamas laiko tarpas suprasti istorijos įvykius suvedant juos su dabartine realija. Ir tam netgi pakanka iškreiptos (sufalsifikuotos) istorijos šaltinių, kurie stengiasi kažkaip antraip interpretuoti protėvių politinius (labiau socialinius visuomeninius) sprendimus.

Čingischano arba bet kuriuo gerbiamo vadovo politika nebus nukreipta į užkariavimus kaip į tikslą. Kiekvienas vadovas, bet kokios įmonės ar tiesiog atskiro ūkinio (bet kokio) vieneto, netgi šeimos galva rūpinsies savo aplinkos išsaugojimu. Todėl vienintelis pretekstas žengti ir įspėti artėjančią piktavalią jėgą – jos sudorojimas jos pačios teritorijoje ir išnaikinimas užkrėstoje vietose (pvz, medicinos būdų veikimo principas su žmogaus kūnu).

Čingischano raituota kariauna buvo pajėgi greitai ir rezultatyvai susidoroti su artėjančia žyduomenės išgalvota kriščionybe kaip pagrindine religija (ar tikėjimas) Rytų tautoms ( Rusijos Federacija, Kinai, Indai, Mongolai).

NB: Jeigu Jūs panagrinėsite istoriją, tai atrasite, jog didžiausi konfliktai vyko Viduržemio jūros teritorijoje (pakrantėje). Ir žyduomenės provokatoriai (kastruotos nacijos palikuoniai) buvo naikinimai visus tūkstantmečius visų tautų už tai, jog stengėsi kiršinti taikiai gyvenančias įvairias tautas konfliktams.

Tikslas buvo vienas – išsaugoti gyvenant visom tautoms taikoje ne vien Rytų tautas, bet ir pačius kaimynus, kuriais manipuliavo atėję atėjūnai. Tokia politika buvo nepaprastai veiksminga – jokių užkariavimų, jokių žudynių (tik mūsio laukas), jokių svetimos kultūros paminklų naikinimo. Tolerancija ir pagarba žmonėms bei pagarba karo priemonėm aiškinantis kieno pusėje tiesa – leido ilgus šimtemečius gyventi taikiai dabartinėms Rusijos Federacijos ir kitoms Rytų tautoms. Iki Pirmo pasaulino karo, kai žyduomenė sugebėjo galutinai parversti JAV ir Anglijos visuomenes. Nuo to laiko prasidėjo baisoki dalykai.

NB: Reikia išmokti įžvelgti tikrus priešus ir mokėti gerbti kaimynus bei nepažįstamus, vertinant jų interesus ir norą taikiai spręsti bet kokius konfliktus.

PS: Įvertinkite Kryžiaus žygių laikotarpius ir Čingishano sugebėjimus sutelkti nacijas kovai prieš žyduomenės religijos sklaidą.

Nuo 1990 , pasirodžius Lietuvoje žydui Landsberg, prasidėjo Lietuvos istorijos klastojimas

Nuo 1990 , pasirodžius Lietuvoje žydui Landsberg, prasidėjo Lietuvos istorijos klastojimas

Kodėl daugelis dabartinės jaunos kartos žmonių nesupranta, kodėl istorijos faktai netelpa į pasaulinius procesų rėmus. Kai nesutampa su užsienio istorijos specialistų nuomonėmis dėstomi įvykiai ir yra smarkiai iškraipyta praeitis

Svarbiausia, jog dabartinis lietuvis negali ginčytis nė su vienu užsienio ekspertu dėl istorijos raidos, nes jam tenka stoti į ginčą prieš skirtingų valstybių specialistus, kurių, deja, nuomonės sutampa. Kodėl ji ,tokia dalia, atiteko Lietuvos gyventojams?


Taip jau atsitiko, bet Lietuva – Baltija – Estija papuolė į žydų rankas ir žydai turėjo aiškų planą suformuoti fašistinę visuomenę, kurioje būtų auklėjami vaikai dievinantys savo vadukus ir neturėtų jokios saviraiškos elementų ( ant iškraipytų žinių žmogaus intelektas nevystosi, o tik degraduoja). Netgi buvo įkurtas lietuvių nusikaltimų prieš žyduomenę centras, išlaikomas pačių Lietuvos gyventojų – su tikslu šmeižti Lietuvos gyventojus pasauliniu mastu, platinant literatūrą skirtingomis kalbomis į kitas valstybes ( apie tai Jūs net nežinojote ).

NB: Šis falsifikavimas aiškiai paaiškina, kodėl dabartinis lietuvių jaunimas toks neišsilavinęs ir uždaras diskusijom (kaip jis gali diskutuoti, jeigu sąmonėje sėdi svetima pasaulėžiūra), nors ir gauna diplomus ar atestatus mokymo įstaigose. Paaiškina ir jų nenatūralią neapykantą artimiausiems kaimynams.

Ką puikiai ir iliustruoja dabartinė Lietuvos visuomenė, kuri pastoviai renka senyvo amžiaus žmones, neieškodami jokios alternatyvos, o jaunimas užsidegęs fašistine idealogija (Gruzijos diktatoriaus palaikymas, įvairios akcijos ir kitkas).

Tokia įvykių seka, iškraipant istoriją, naudinga ir komunistų klanui (socialdemokratų) bei fašistų organizacijai (konservatoriams). Ir moksliniai institutai rengia būtent fašistinio (tautinės nesantaikos pagrindais) turinio darbus, užguožiant individualybių vystymą ir pabrėžiant absoliutų patriotizmą – netgi iki pasiaukojimo vardan tėvynės (partinės idealogijos).

PS: Ar žinote apie pirmąją Lietuvos istorijos knygą, rašytą Vytauto Petkevičiaus ? Deja. Ji buvo sunaikinta fašisto žydo V.Landsberg gaujos.