Visi įrašai (criticismoflife)

Kas yra koronavirusas – kaip, kodėl, kur

Breksitas, Trampas, liberalių iškrypėlių pralaimėjimas JAV rinkimuose (neapykanta Trampui), Sirija ir Irakas JAV karių išvedimas, netekimas narkoprekybos, Išmetimas liberalaus princo iš Karališkos šeimos (liberaliems iškrypėliams nepavyko gauti valdymo svertų Anglijoje), Koronaviruso paplitimas, Italijos konkretaus regiono ataka, Naftos kainų smukimas, Artėjantis Trampo rinkimai…

Koronavirusas arba biologinis ginklas atsirado ne šiaip sau, o tuo metu, kai jo ypač reikėjo konflikte tarp liberalios gaujos, susitapatinančios su specialiosiomis tarnybomis, kurios laisvai pajėgus platinti biologinį ginklą (Skripalio nuodyjimas, Litvininenko nužudymas, Sirijos baltų kaskių cheminės operacijos prieš Asado pajėgas, ir daugelis kitų atvejų apie kuriuos masinė liberali žiniasklaida nutyli – kad ir nužudymas Venesuelos lyderio Hugo.Čaveso), ir tarp konservatyvių jėgų, kurias sudaro pramoninkai įvairių sričių bei karininkija (toji tikroji, vadinama armija).

Koronavirusas paskui save atvedė ir naftos kainų kritimą, kas vėlgi yra pavaldu tam pačiam liberaliam išisigimėlių sparnui, kuris valdo bankinį sektorių kartu su finansų akcijų rinkomis. Todėl visiškai nestebima, jog Italijoje virusas buvo paskleistas Milano regiono, kur dislokuota viena didžiausių spekuliatyvaus popierinio aktyvo kontora.

Virusas tikslingai paskleistas Kinijoje, kaip priedanga buvo pasirinktas gyvūnų turgus (taip užmuilinant akis media žiūrovams). Po to užkrėčiami Irano valstybės tarnautojai, kurie didžiausi JAV liberalinių jėgų priešai. Ir paskutinėje eilėje – Milanas, po kuriuo staigiai krenta naftos kainos.

Visa loginė seka paprasta. Liberalių iškrypėlių globalinė ataka prieš Trampą ir kitą konservatyvų pasaulį (pvz, Rusiją)

Liberalūs išsigimėliai paruošę ir apskaičiavę galimus padarinius kontratakuoja, bet tai daro labai nešvariu būdu. Praradus įtaka karinei jėgai JAV teritorijoje, netekus galimybės panaudoti JAV karinio biudžeto savo parazitavimui šioje žemėje, tenka jiems imtis nešvaraus žaidimo – biologinio ginklo panaudojimo. Kuris padėtų susigrąžinti liberaliems iškrypėliams įtaką ir tęsti GLOBALIZACIJOS projektą.

Todėl, pasirinkus biologinį ginklą (koronavirusą), tai dar vienas būdas apjungti visas instancijas į vieną globalų darinį, su viena bendra problema, kuriai spręsti bus reikalingi ypatingi ‘liberalūs menedžeriai’ pajėgia suvaldyti susidariusią krizę – o , galbūt, ir ‘menedžeriai’ su vakcinomis, kuriems prieinama kaina pavyktų išspręsti šią pandemiją.

Biologinis ginklas ir VAKCINA – štai du keliai manipuliacijai visuomenių, kurie puikiai kompensuoja neįvykusio KARO, kuriuo taip smarkiai vengia ir Putinas, ir Trampas.

Damąstykit …

Lietuvių kalba, kaip modernus verginis kodas vedantis į pasaulinį bomžavimą

Lietuvių kalba – kaip modernus verginis kodas vedantis į pasaulinį bomžavimą

Bet kuriam, ypač jaunam skaitytojui, turi iškilti tokie klausimai:

a) Kodėl buvo sugeneruota lietuvių kalba – jos funkcija(a1), trumpalaikis(a2) ir ilgalaikis tikslai(a3);

  b) Kas lėmė šios kalbos generavimą – kokios aplinkos sąlygos susiklostė, jog nebeužteko esančių tuo metu kalbų teritorijoje bendravimui;

   c) Ir esminis klaustukas, kas organizavo, kam konkrečiai buvo naudinga tai daryti, paverčiant teritorijos čiabuvius ‘lietuviais’ arba ‘genetiniai vergais’.

1.

Išnarpliojam pirmąją (a), stengiantis surasti realius motyvus to asmens (ar uždaros grupės asmenų), kuriam užteko finansinių resursų, laiko, komfortinių darbo sąlygų išvystyti ir vėliau integruoti kalbinę ‘lietuvių kalbos’ matricą į svetimą etninę grupę – į Baltijos Rusų bendruomenę, gyvenančią ties Batijos jūra.

Juk protaujantis žmogus užsiduotų klausimu, kam dėti tokias galingas pastangas, keičiant tuometinę egzistuojančią bendruomeninę Baltijos Rusų šneką (kurios elementai iki šiol išliko tarp Žemaičių, jų kalboje –  juk po šią dieną lietuviai ignoruoja Žemaičius, nepripažįstant nei jų kalbos, nei teritorijos, nei vietos istorijoje; genetiniai vergai,lietuviai. tapo dominuojančiais virš Žemaičių) į visiškai svetimą raidyną – tiksliai atkartojantį Vakarų kultūrose dominuojančia lotynų abecėlę, kurios raida ateina iš 700 m pr.m.e.  Taip sukeičiant pagrindinius pamatus ir iškraipiant bet kokius tolimesnius bandymus atrasti tikrąjai istorinei sekai. Įdėkim kur nors Švedijoje į grabą dalelę egyptietiškos mumijos ir žiūrėk, Švedija taps jeigu jau ne Senovės Egypto pradžiapradžiu, tai bent dalimi jo istorijos. Taip ir su kalbos raidynu – sukeitus vietomis, galima priskirti svetimą istoriją visiškai nieko dėtam dariniui – kas ir įvyko su ‘lietuvių genetiniu kodu’.

Kam gi deformuoti esamus ryšius tarp etninių vietovės grupių, apjungiant juos naujadaru – ‘lietuvių kalba’ ir tuo pačiu terminu ‘lietuvis’. Kokio funkcionalumo neužteko Baltijos Rusų bendravimo kultūroje, kad naujieji kalbiniai reformatoriai ėmėsi integruoti Vakaruose paplitusį raštą į Baltijos Rusų kasdienybę, pirmiausia keičiant intelektualiausiųjų sluoksnių bendravimo kultūrą.

Kam reikėjo trinti praeitį  (užbraukti pasiaukojančią karingą dvasią, padėjusią kovoti su Vakarų atėjūnais – tarkim, kryžiuočių viešpatavimo laikais) ir kurti naują veidą, naują istoriją, naujas tradicijas, naują mąstyseną – keičiant laisvų žmonių mentalitetą į verginį kodą, tai yra į ‘lietuvišką genetinį vergovinį mentalitetą’ (į polinkį tarnauti įvairiems ponams lenkams, žydams, prancūzams, vokiečiams).

Šitie pamąstymai netampa apsunkinančias galvą, jeigu skaitytojas įdėmiai stebi dabartinius pasaulinius įvykius, kurie detalizuotai atsako į visus praeities klaustukus, lyg atkartotų seną klasikinį posakį “istorija mėgsta pasikartoti..“.

Ir vienu, galima teigti, visaapimančiu pavyzdžiu yra buvusios Ukrainos ir Rusijos Federacijos dirbtinis konfklitas, kuriame įkaitais tapusios regioninės visuomenės turi paklusti įvedamai naujai kalbai bei tikėjimo taisyklėmis. Kai įvedamos bausmės už vartojimą senosios kalbos (pvz Rusų) ir paskatinimai už prisitaikymą prie naujadorinės (ukrainietiško – tokio pačio verginio kodo, kaip ir lietuviško). Liaudis aklai suklusta ir viso labo vienos kartos bėgyje žmonės pamiršta, atsisako šimtmečius esamo tikėjimo ( analogija su pagonybe arba radikalios islamizacijos plitinimas Rytuose pasitelkiant teroro veiksmus) arba kalbos. Pasipriešinimas gi įvyksta tik tų mažų grupių, kurios stipriai finansiškai priklauso nuo klasikinių ryšių, užsimegzusių iki permainų,

Todėl esminė funkcija (a1) ‘lietuvių kalbos’,  kaip genocido ginklo, ir buvo sugriauti finasinius, kultūrinius, socialinius ryšius su praeitimi, tai yra savo istorija ir artimais kaimynais. Dezintegruojant atskirą dalį iš bendros sistemos ir perkelimas bei integravimas į naują (šiai daliai nauja) sistemą (vakarietišką vergovinę priklausomybę).

Dėl trumpalaikio tikslo(a2), kuris orientuotas į efektyvų poveikį ypač mažos socialinės grupės – tai turtingesniojo luomo, būtina akcentuoti pozityvias (naudingas) asociacijas, kaip susitapatinimą savęs (turtinguojo luomo) su vakarietiškąja kultūra, spartus užmezgimas naujųjų ryšių vartojant išskirtinį koduotą raštą, artima Vakarams savo forma. Dokumentų judėjimas šios naujos formos pavidale ir išskirtinių asmenų-tarpininkų , mokančių ‘unikalią kalbą’, atsiradimas palaikymui naujiesiems ryšiams. Bet kokiu atveju, tai tapo pirmuoju etapu ‘genetiniu elitiniu kodavimu’, pririšimu prie naujo šeimininko. Nauja kalba (raštas) iš principo negalėjo suartėti su socialine tuometine mase, negebančia nei skaityti, nei rašyti. Tik turtingieji luomai, ju vaikai ir giminės turėjo tapti tuo besimokinančiu srautu, ateityje realizuojančiu ilgalaikius tikslus(a3). Šioje vietoje vertėtų ištraukti skaitytojui iš atminties globalią praktiką, kurios metu pasiturinčiųjų vaikai iš įvairių šalių vežami į atitinkamus Vakarų centrus įgauti žinias – bet pirmiausia taisyklingos kalbos ir vertybinio mąstymo (tai yra mentaliteto). Ankstesnėse žmonijos raidos stadijose buvo pastelkiami idealoginiai keliauninkai, vykdantys praktines užduotis skleidžiant tikėjimą, generuojant kalbas – dabar gi, esant išvystytam transportui, reikiama socialinei kontrolei išskirtinė masė, pati atkeliauja į apdirbimo centrus, gauti sertifikatus.

Ilgalaikiai tikslai(a3) sudaro griaučius viso kalbinio mechanizmo, nes čia ir metafiziniai įskiepiai į kalbą, paveikiant žmonių dvasinę sudedamąją, atsukant juos prieš protėvių puoselėtas vertybes, čia ir socialinės santvarkos formavimosi dėsniai – kai nebeieškoma, nebandoma remtis savuoju protu, praktika, o šie mechanizmai sprendžiantys kokia turi būti socialinė struktūra, perduodami svetimoms jėgos, landžiojama po jų metodikas, jų pasekimas, visiškai pamirštant geografinius ypatumus ir priekaimyninius santykius.

Tie atvykę integratoriai atkeliauja pagrinde su ilgalaikėmis užduotimis, ir jiems puikiai suprantama ‘laiko reikšmė‘, kuri dažnai apriboja atskiro žmogaus galimybes paveikti socialines konstantas (tai yra visuomenėje esamas vertybines scales – požiūris į moralę). Bet ‘laiko reikšmė’ tampa įkandama, jeigu idėjiniu stūmuokliu tampa nuo laiko nepriklausoma kolektyvinė jėga, tai yra įvairiais aspektais apjungti klanai, grupuotės, dominuojančios monarchijos, kariniai vienetai, religinės sektos arba betkokie įtikėjusieji viena idėja sambūriai. Visų jų bendras sietinas bruožas tai turėjimas aiškaus branduolio, tvirtos nepajudinamos ašies apie kurią juda jos nariai, jų narių darbai ir pasiekimai, sparčiai sustiprinantys struktūrą, tapusią nepriklausoma nuo laiko.

Ir nėra tobulesnio ginklo, genocido ginklo, kaip ‘naujos kalbos’ sukūrimas, formuojant ją kaip satelitą, kaip priklausomybę nuo branduolio,  apie kuriuo egzistavimą yra minimalios žinios, o gal ir visai jų nepateikiama manipuliacijose paskendusiai biomasei. Ir šio ‘genocido ginklo’ efektyvumas arba , tiksliau, galia priklauso nuo to potencialo, kuriuo užkrautas patsai branduolys – esant kitimams, kinta ir kalbinių naujadarų įtakojamos visuomenės.

Tačiau, metafiziniai dalykai išeina iš kūrėjų įtakos rato, ir esant branduolio žlugimui, po pasauį pasiskleidusieji naujadarai arba simuliaciniai kopijuokliai geba regeneruoti branduolį. Keista, bet yra senoji išmintis, pasisakanti apie idėjos nemirtingumą. Ir nestebėkitės, jeigu šiuose eilutėse jums kils asociacijos su tamsiomis jėgomis ir vizijos, jog vykstantys reiškiniai turi bendrinį globalų tikslą, esantį už ilgalaikių tikslų pačios ‘genocido kalbos‘.

Vengiant ciklinio dėstymo, einančio į dar didesnį išplitimą, apsiribojam tuo, jog ‘lietuvių kalba’, kaip ‘genocido ginklas’, tapo puikiu instrumentu atskiriant Baltijos mažą regioną nuo Rytų įtakos, sukomplektavus iš vietinių gyventojų išskirtinį mentalitetą, priešišką kaimynams, vidumi traukianti Vakarų pusėn ir neigiančiu savo ištakas. Kuo ir pasireiškia racionaliai nepaaiškinamu rodikliu savižudžių skaičiumi ir kitokių antisocialinių reiškinių gausumu. Ir neturėjimu jokių antivakarietiškų saugiklių, netgi prieš pačias žiauriausias iškrypusias socialines formas, ateinančias iš Vakarų pusės, nors nei aplinkybės nei logika tam nesudaro palankių sąlygų. Bet metafiziniai dalykai suveikia savaime ir kartą atsivėrus plyšiui – netekus saugos rytietiško mechanizmo – tamsumas įgauna savo tikrą formą (gal skaitytoju tai skambės naujai,  bet ‘lietuviai’ gyvena po gaubtu “Skvernelis“, tai yra SKVERNA – reiškiančia bjaurastį, tamsias jėgas ir t.t)

2.

Priėjome prie sekančio narpliojimo, turinčio padėti išsiaiškinti kas nulėmė šio regiono patekimą į akiratį tų grupių, kurioms reikėjo žūtbūt praplėsti savo įtaką, pradubliuoti savo idėjines vertybes Rytinėje pusėje.

Kurie gi metai figūruoja rašitiniuose šaltiniuose apie pirmas užuominas naujos kalbos įdiegimo į Baltijos Rusų gyvenimus ? Tai paprastiems mirtingiesiems puikiai žinomo Martyn M. veikalo gamybos atskaitos taškas – 1547 metai.  Pridėkime 10-20 metų šio projekto paruošiamosioms stadijoms ir sugretinkime su Senosios Europos tuometiniais įvykiais, bet procesais, vykysiais 10-20 metų po ‘lietuviško genocidinio ginklo’ integravimo.

Šoktelėjus istorijon atgal papuolam į Reformacijos pradžią,  Martyno Liuterio sukelto religinio konflikto, sudavusio stiprų smūgį savotiškam tvirtam Šventosios  Romos Imperijos (Vokietija) branduoliui, pradėjusiam vidinius karus šios imperijos teritorijoje, užsitęsusius dar visą šimtmetį priekin.

1501 metais sugrįžimas žydų į Baltijos Rusų regioną ir jų nekilnojamo turto grąžinimas po Rusijos kunigaikščio Aleksandro 1495 metų nutarimo išvyti juos.  Žydų išvarymas 1492 metais iš Ispanijos, Portugalijos ir kitų S.Europos regionų ir jų masinis persikėlimas į Baltijos Rusų teritoriją.

Du požymiai – neslopstantys karai Europoje ir masinis naujų atvykėlių (žydų) persikėlimas arčiau Rusijos, tai yra Baltijos regione, užimant miestus, išstumiant iš jų ir neleidžiant juose apsigyventi vietiniams gyventojams – kas ir kėlė dideles vidines socialines trintys.

Naujoji kalba (lietuvių kalba) tapo puikia išeitimi integracijai, kompromisui su vietiniu elitu bei saugumo garantu iš karų nualintos Europos atvykusiems žydams su vakarietišku mentalitetu (tuo branduoliu), puikiu mokėjimu svetimų kalbų ir atitinkamų specializuotų amatų, leidžiusių jiems nukonkuruoti esamus aborigenus.

Juk lotynų abecėlė daug priimtinesnė tiems, kas ją vartojo dešimtmečius ir žymiai paprasčiau mokintis bei adaptuoti save, nelaužant savojo individualumo. Ir vietinės šnekos negalėjo tiek būti praktiškos, jog įveiktų naujų atvykėlių bendravimo stokos barjerą. Todėl suvienodinus sąlygas, generuojant naujadarą pavyko akimirksniu integruoti masinę atvykėlių grupę (kuri tuo pačiu besilaikė ir savosios kultūros) į Baltijos Rusų gretas, lygiagrečiai pakeičiant rytietišką modelį post-vakarietišku ‘lietuviškumu’. Galbūt tiksliau – žydlietuviškumu.

3.

Toks pavertinimas Baltijos Rusų genetiniais vergais per įdiegimą naujos kalbos buvo naudingas tik toms pusėms, kurios išnaudojo vietinę aborigenų populiaciją, bejėgiai sekančią permainas (reformas). Turtingiesiems buvo naudinga užmegzti ryšius su Vakarais, įnešti sąmyšį į prastuomenės ratą, sukeliant dirbtines kliūtis prastuomenei įgyti bet kokius rašto pradmenys ir taip įgyti išsilavinimo. Naujiems atvykėliams, žydams, tai padėjo dominuoti socialinių struktūrų centruose – miestuose, ir užvaldyti prekybos sritis, patekti į valdymo struktūras, lengvai įkurti finansinius bankinus instrumentus ir tapti patikimais draugais esantiems kunigaikščiams ir turtingiesiems sluoksniams.

Ieškant analogijos, skaitytojas gali sugretinti , rasti panašumus su anglų kalbos plėtojimu visuomenėje po Tarybų Sąjungos byrėjimo. Taip puikiai išryškėja pagrindiniai veikėjai funkcionieriai, finansiškai išlošiantys ant nieko nenusimanančių gyventojų.

Skaitytojui patartina nepamiršti ir Rusijos valdžios pavėlavusio bandymo kovoti su šiuo genocido ginklu, kai Rusija smarkiai susipyko su išaugintais žydais po savo sparnu. Ir 40metis kalbos draudimas neatnešė jokių rezultatų. Baltijos Rusų teritorija virto Baltijos Izraeliu su lietuviškais genetiniais vergais… o po to jau įvyko žydų akistata su tuo monstru, kurį jie patys išugdė kiekviename ‘lietuvyje’.

Galiausiai monstrai (lietuviai-labusai) liko ‘nepriklausomi’ ir turime ką turime…  Lietuvių kalba , per 500 metų savo egzistavimą, atvėdė iki galutinio tikslo – pilno išnykimo ir globalinio lietuvių bomžavimo.

Reali apklausa: Baltijos Rusai nekenčia prezidentinės bevaikės bobos ir nuoširdžiai palaiko Rusijos Prezidentą

Pasinaudojant ‘lietuviška genocide kalba’ galima iškraipyti daugelį dalykų Baltijos Rusų visuomenėje – tai yra Pribaltikoje, kurioje auga nauja Baltijos Rusų karta, stengiantis ją izoliuoti nuo pasaulinės kultūros ir uždaryti ‘lietuviškoje genocido zonoje’, kurioje auginami ‘lietuviai’.

Šie ‘lietuviško genocido zonoje’ auginami ‘lietuviai’ neturi turėti laisvo kritiško mąstymo ir gebėjimo analizuoti, nes už juos tai privalo atlikti įvairūs tapinoidai, užkalniniai bei landsberginiai – kurie suteikta teisė iškraipyti Baltijos Rusų mentalitetą, paveikti negrįžtamai genetiką ir išugdyti bukius, siauro suvokimo, paklusnius ‘lietuvius’.

Tačiau interneto laikais manipuliatoriai neteko tiesioginės įtakos virtualioje erdvėje, nes globalūs informaciniai tinklai nebuvo skirti apriboti visuomenės raidą, o atvirkščiai – išplėsti uždarų visuomenių akiratį, pažinti įvairialypį pasaulį ir pasidalinti asmeninėmis patirtimis. Nesant tikrovėje Baltijos Rusų bendruomenių, esant stipriam ‘lietuviškam genocidui’, nukreiptam pažaboti bet kokį bendruomeniškumą,  įvyko postūmis virtualioje erdvėje, kurioje spračiai susiformavo virtualios bendruomenės – socialinės grupės. Apjungiančios šimtus tūkstančių narių, besidalinčių jiem aktualia informacija ir nebijančių reikšti savo subjektyvių pozicijų įvairia tematika.

Todėl kol kas (iki įvedamos totalinės cenzūros ir virtualybėje) šios grupės tapo realiu indikatoriumi vykstančių procesų socialiniame gyvenime, kuris nėra matomas realybėje bei yra įvairiai joje iškreipiamas ‘lietuviškų genocidininkų’.

 

Išdavikai tarp Baltijos rūsų – tai šiuolaikinės fašistinės marionetės

Jeigu Ramūnas Karbauskis ir Saulius Skvernelis per artimiausias savaites nenuims Lino Linkevičiaus grius visa Vyriausybė ir dabar jums aprašysim visą schemą į kurią yra įsitraukę ir Britų ambasados Lietuvoje darbuotojai.

Užsienio reikalų ministerija, nuo seno yra Prezidentūros kontroliuojamas įrankis. Tai buvo ir prie Brazausko, Adamkaus o dabar ir prie Grybauskaitės.

Paleckio suėmimas, ir tyla, kai Jauniškis su kitais vyrukais visą valandą sėdėjo ir atsakinėjo į klausimus vieninteliu žodžiu-Nekomentuosiu yra bendra Britanijos-Rusijos informacinio konflikto tasa.

Konfliktas aišku kyla proxy valstybėse, tiksliau rytų europos satelituose kaip Lietuva. Tam tikslui britų žvalgyba įkūrė Integrity Initiative agentūrą, kuri užsiima dezinformacijos skleidimu, ir po Brexit įvyksiančių Britų interesų gynimu Europos Sąjungoje.

Integrity Initiative ištakos sieka 2005 metus, kai Škotijoje buvo įsteigta pelno nemokanti firmelė. Charity statusas, tas pats, kas Lietuvoje VŠĮ. Tai yra parazitinė dezinformaciją vykdanti firmelė su tikslu kiršinti ištisas rytų europos šalis korumpuotų žurnalistų, politologų pagalba.

Integrity Iniatitive firmelę valdo specialiai tam įkurtas the Institute for Statecraft.Lietuviškai vadintūsi Steitkrafto Institutas. Viskas yra formaliai. Institutas registruotas apleistose patalpose Škotijos provincijoje, kažkur laukuose esančiame sandelyje. Nuotrauką galite pamatyti čia.

https://www.google.co.uk/maps/uv…

Institutą valdo Daniel Lafayeedney ir Chris Donnelly. Biudžetas £2.6 milijono svarų per metus. Finansavimas ateina iš kelių subjektų . Conflict Security and Stability Fund’s Russian Language Programos, kuri sujungta su Counter Disinformation and Media Campaign programa. Paprastai kalbant taip jie ir pasivadino. Kova su deziformacijos priemonėmis. Ši įstaiga neturi jokio legalaus teisinio status, ir čia jau bandysiu apjungti jėgas su keliais Britanijos parlamentarais.

Pagrindinis ofisas įsikūręs Londone pačiame centre o Lietuvoje už visą dezinformacinę Jorkšyrų Elfų veiklą yra atsakingas britų žurnalistas Edward Lucas.

Hakerių grupė “Anonymous“ pranešė, kad britai turi specialią informacinio karo su Rusija programą “Integrity Initiative“, kurioje dalyvauja ir Lietuvos atstovai. Kas jie?

Kaip rodo “Anonymous“ paviešinta medžiaga, metinis programos biudžetas yra nemažas (keli milijonai eurų). Finansavime dalyvauja JAV Valstybės departamentas, NATO ir “Facebook“.

Įdomus niuansas yra tas, kad programos kūrėjai turi/ieško “agentų“ įvairiose šalyse, taip faktiškai kišdamiesi į jų reikalus.
Tačiau Lietuva “kilniam“ iniciatyvos tikslui, atrodo, neprieštarauja, nes jos “padalinyje“, “Anonymous“ duomenimis, “darbuotojų“ užtenka.

Be abejo, tai neoficiali informacija, kuri neleidžia daryti vienareikšmiškų išvadų. Bet, jeigu paanalizuotume pateiktą aktyvistų iš Baltijos šalių sąrašą, iš karto aiškėja jo sudarymo logika.

Konservatorių ausys

Pirmiausia, daug ką pasako “Baltijos klasterio“ atstovų elektroninio pašto adresai. Pagal juos galima teigti, kad grupėje yra nemažai Lietuvos užsienio reikalų ministerijos darbuotojų.

Pavyzdžiui, Eitvydas Bajarūnas ― buvęs ambasadorius Švedijoje, kuri tik dėl jai žinomų priežasčių ruošiasi karui su Rusija ir ieško, bet neranda mistinių rusiškų povandeninių laivų.

Internete galima rasti Bajarūno kalbų apie hibridinę Rusijos grėsmę ir būtinybę stiprinti visuomenės sąmoningumą bei atsparumą informacinėms Maskvos atakoms. Kitaip tariant, labai tinkamas žmogus britų programai.

Įdomi detalė. Šiais metais Lietuvoje buvo surengta konferencija “Visuomenės atsparumas ir Rusijos hibridinės grėsmės Vakarų pasauliui“, kurioje dalyvavo Bajarūnas, o sveikinimo žodį tarė vieno iš renginių organizatorių ― Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) ― atstovas (pirmininkas) Vytautas Bakas.

Matome, kad pastarasis irgi yra “Anonymous“ pateiktame sąraše ir nuolat kalba apie Rusijos grėsmę.

Parlamento ir užsienio reikalų ministerijos “koaliciją“ papildo saugumo elementas (žmonės iš NATO, Baltijos gynybos koledžo ir koordinatorius iš Lietuvos krašto apsaugos sistemos Tomas Tauginas). Taip pat tikėtinas koordinacinis specialiųjų tarnybų vaidmuo. Tačiau dar svarbus ekspertinis/akademinis lygmuo.

Tas pats Tauginas susijęs su Vilniaus Mykolo Romerio universiteto Saugumo tyrimų laboratorija. Tačiau pagrindiniai veikėjai šiuo atveju yra Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala ir buvęs centro vadovas, o dabar parlamentaras ir NSGK narys, konservatorius Laurynas Kasčiūnas, kurio antirusiška pozicija su rusofobijos atspalviu gerai žinoma visiems.

Tokiu būdu, jeigu “Anonymous“ grupė paskelbta informacija tikra, reikia pripažinti, kad darbas vyksta sistemingai: pinigų negailima, ir konsoliduojamos visos įmanomos pajėgos su aršiais Rusijos kritikais ― konservatoriais ar jiems artimais žmonėmis ― priešakyje.

Užduodant klausimą, kas yra pagrindinis Lietuvos ekspertas, aiškinantis Rusijos politikos ypatybes ir nuolat akcentuojantis jos grėsmę, karo su ja būseną, į galvą ateina ne LRT užsienio naujienų redaktorius Vykintas Pugačiauskas ar Andrius Tapinas, kuris, pavyzdžiui, yra politinės satyros laidos “Laikykitės“ (“Держитесь там“) “Current time“ (“Настоящее Время“) kanale (bendras tokių Rusijos “gerbėjų“ kaip “Laisvės radijas“ ir “Amerikos balsas“) vedėjas.

Į galvą ateina Marius Laurinavičius. Įdomus sutapimas ― dirbo Rytų Europos studijų centre, o po to išvyko į JAV, kur kėlė kvalifikaciją Europos politikos analizės centre (angl. CEPA), kuris didelį dėmesį skiria kovai su “rusiška propaganda“.  Vėliau grįžo į Lietuvą ir tapo faktiškai iš niekur atsiradusio Vilniaus politikos analizės instituto vyriausiuoju analitiku. Tik viena citata: “Rusija yra mafijos valstybė, o Vladimiras Putinas ― krikštatėvis“.

Taigi rusofobija Lietuvoje ― išimtis ar taisyklė?

Tai, kad šių asmenų (ypač Laurinavičiaus) nėra britų programoje, keista. Tačiau nebūtina visiems mokėti per “Integrity Initiative“ ― yra ir kitų finansinių ir televizijos kanalų bei įvairių analitinių centrų. O kai kas ir be jokio atlygio (ir kritinio mąstymo) pasiruošęs priešintis “informacinei Rusijos agresijai“.

Galima teigti, kad tam tikru momentu Vakarai suvokė, jog informacinėje srityje, kurioje jie priprato jaustis visagaliai, jiems staiga buvo mestas iššūkis, ir jų tiesos monopolija susvyravo.

Akivaizdu, kad dabar bandoma atsigriebti ir visais įmanomais būdais neleisti Vakarų valstybių gyventojams,net pagalvoti apie tai, kad tam tikrais atvejais Rusija teisi, o Amerika ir/ar Europa ― ne.

21.12.2018 turėjo būti filmuojama Jorkšyrų Elfų ir mūsiškių diskusija laidoje YRA KAIP YRA. Filmavimas buvo atšauktas, nes ryte pasirodė informacija apie jau du mėnesius kalinamą buvusį Socialistinio Liaudies Fronto lyderį Paleckį, Ivanovą ir kitus.

Paleckis gavo informacijos, apie Šiaulių tardymo izoliatoriuje badu marinamus ir kankinamus Lietuvos jaunuolius, nenorinčius tarnauti kariuomenėje, apie nuslepiamas šauktinių savižudybes, atskirą bloką kuriame badu marinami nesutinkantys duoti priesaikos šauktiniai.

Taip pat jį suėmė nes jis gavo informacijos, kad PR Edeman agentūra organizavo snaiperių šaudymus nuo stogų 1991 metų Sausio 13 dieną.

Kontraktą iš Edelman perėmė “Integrity Initiative kurie per Maidaną organizavo snaiperius, vėliau kai žmonės žuvo, buvo sunaikinti įkalčiai, aikštėję nupjauti medžiai su juose įstrigusiomis kulkomis. Nuo stogų šaudė Lietuvos ir Gruzijos spec tarnybų snaiperiai, Rasa Juknevičienė ne šiaip sau gavo postą NATO, nes po jos parašu visa tai ir vyko.

Aš per savo kanalus sužinojau ir dar kai ką.

Pasirodo viena iš “Integrity Initiative finansuotojų yra Lietuvos Krašto apsaugos ministerija. Taip, taip ministras Karoblis tai puikiai žino, ir yra pastatytas kaip marionetinis bartukas.

Suma siekia apie 350 000 eurų per metus. Vien Ričardas Savukynas iš šito projekto gauna 2000 eurų per mėnesį, ir visą Jorkšyrų Elfų veiklą apmoka Lietuvos Krašto apsaugos ministerija, todėl Elfai turi stiprius kanalus kariuomenėje, ir jeigu teisėsauga, prokuratūra ir teismai pereitų į Valstiečių pusę, tada jau ginti konservatorių stotų kariuomenė.

Iš esmės aš dabar kalbu apie tą slaptą pažymą dėl testuojamo valstybinio perversmo kurią skaitė premjeras Saulius, bet jis skaitė tik tiek , kiek jam buvo leista perskaityti. Tuos dokumentus aš skaičiau dar prieš pusmetį. Ten rašoma, kad prorusiškas jėgas reikia sunaikinti dvejais etapais. Pirma Paleckį ir jo aplinką, o tada imtis Zagursko, Laurynas RagelskisAurimas Drižius, Lekstučio, Nako, Kazimieras Juraitis, Grabausko, Razmino, Titorenko ir kitų.

Pažymoje rašoma,kad sulaikytasis Zagurskas, kuriam paimtas pasas ir neleidžiama išvykt iš Lietuvos apjungė prorusiškas jėgas ir prorusiškas visuomenės informavimo priemones ir kalbama apie sukarintos struktūros, panašios į Airijos Respublikonų Armiją IRA sukūrimą žemaitijoje. Tam tikslui kelis kartus Šilutėje lankėsi neįvardyti IRA atstovai.

Savi kanalai pranešė, kad konservatoriai ir jiems dirbanti prokuratūra baiminasi, kad Zagurskas-Kroydonas nepalaikytų kontaktų su vokiečių nacionalistine AFD partija , taip pat įvardinti Zagursko kanalai Britanijos leiboristų partijoje.

£480,625 svarų Integrity Initiative skyrė Britanijos vyriausybė,dalį skyrė NATO, US State Department, Smith Richardson Foundation keletas vokiečių biznio subjektų ir Feisbukas.

Jeigu tai tiesa, kad Feisbukas finansuoja šią kampaniją, tuomet prasti popieriai, ir reikės arba dirbti Vkontakte, kurią Grybauskaitė su Konservatoriais nori užblokuoti, arba eiti teisiniais keliais, per Britanijos teismų sistemą ir Briuselį. Vkontakte Ukrainoje užblokuotas kaip ir odnoklasniki.

Faktas yra vienas. Jorkšyrų Elfų vykdomą destrukciją globoja Lietuvos Kariuomenės vadai, Krašto apsaugos ministerija, Kauno Magnus universitetas, o globaliai yra kanalai ir Sorbonos Universitete, Prancūzijos kariuomenėje ir aš jums čia parodau kokia galingą struktūrą britai išvystė, ir, kad Jorkšyrų Elfų veikla yra finansuojama iš jūsų pačių mokesčių mokėtojai suneštų pinigų.

Vos tik kažkas prabyla apie tai, iškart prasideda suiminėjimai , paimami pasai, neleidžiama išvykti iš Lietuvos ir dabar visų akys yra į Ramūną Karbauskį ir Arvydą Juozaitį.

Ramūnas yra turbūt vienintelis, kuris su Agne Širinskiene gali kažką padaryt. Ir aš žinau klaidą kurią jie padarė. Reikėjo ne Petrauskienes, Navickus nuiminėt, o Karoblį ir Linkevičių. Ir labai atkreipti į nematomą , bet labai efektingą destrukciją vykdančią Emanuelio Zingerio veiklą.

Visi Rusijai draugiški blogeriai ir portalų valdytojai bus blokuojami dvigubu etapu. 2-3 savaitės prieš Sausio 13 jau praktiškai nuo dabar, ir Juozaičio rėmėjai, kartu su pačiu Arvydas Juozaitis bus blokuojamos feisbuko paskyros savaitė iki Prezidento rinkimų.

Valstiečiams jau dabar reikia kuo skubiau nuimti Grybauskaitės globojamą Liną Linkevičių, ir į jo vietą paskirti itin patyrusį buvusį Lietuvos diplomatą JAV Algis Avizienis, kuris sutvarkytų reikalus,s usitartų ir su vokiečiais ir amerikiečiais ir rusais, neabejoju, kad ir vizitą į Ukrainą padarytų.

Jeigu Valstiečiai apsispręs remti Arvydą Juozaitį jie labai išloš, nes Arvydas atleis įtampą su Rusija. Prezidentė Dalia jau dabar yra niekas. Jos Prezidentės karjera baigta. Ji-mušta korta.

Kitą savaitę pasipils nusenusių buvusių politrukų mirtys. Nuo pirmadienio iki šeštadienio per Lietuvą nuvilnys kelios mirtys, kur buvę Sąjudiečiai ar buvę partiniai nomenklatūrininkai išeis į amžiną atilsį. Adamkaus, Landzbergio, Aloyzo Sakalo ir kitų sveikata jau irgi ne per geriausia.

Grybauskaitė nieko nebegali padaryt. Na netvirtins iš pirmo karto Algio Avižienio užsienio reikalų ministru , patvirtins iš antro. Vienintelis Algis dabar gali sutvarkyti visą Lietuvos užsienio politiką.

Arvydas Juozaitis irgi turi suprasti, kad šansai laimėti Prezidento rinkimus yra menki ir turi būti atsarginis variantas, nes dabar įdirbis tikrai padarytas milžiniškas, ir čia Valstiečiams Juozaičio-Avižienio tandemas užsienio politikoje labai praverstų.

Kodėl vokiečių AFD partijos atstovai yra ignoruojami Lietuvoje ?

Mes su Petras Gražulis buvome teisūs. Vytautas Bakas yra Integrity Initiative žmogus, ir jo kalbos prieš konservatorius yra tik pakazūha.

Koalicija negali kontroliuoti užsienio reikalų ministerijos-faktas. Reikia imti visus politologus Kojalas už kiaušinių ir uždaryti visus parazitinius politologų centrus. Tiesioginiai per Elfus dirbantys klasteriai Baltijos šalimis

Baltics Cluster Status

Coordinator Tomas Tauginas
Tomas.Tauginas@mil.lt

Asta Skaisgiryte
Asta.Skaisgiryte@urm.lt

Saulius Guzevicius
guzevicius.saulius@hq.nato.int

Eitvydas BAJARŪNAS
Eitvydas.BAJARUNAS@urm.lt

Renatas Norkus

Vytautas Bakas
vytautus.bakas@lrs.lt

Laurynas Kasciunas
laurynas.kasciunas@lrs.lt

Dr Povilas Malakauskas
povilas.malakauskas@vrm.lt

Ainis Razma
hb1213@vsd.lt

Mantas Martisius
martisiusmantas@gmail.com

Linas Kojala
linas.kojala@eesc.lt

Major Jane Witt
jane.witt@fco.gsi.gov.uk

Claire Lawrence Claire
.lawrence@fco.gov.uk

James Rogers
james.rogers@baltdefcol.org

Andriy Tyushka
andriy.tyushka@baltdefcol.org

Viktorija Urbonaviciute
viktorija.urbonaviciute@urm.lt

Britanijos mokesčių inspekcija Integrity Initiative dabartiniams vadovams už pinigų plovimą buvo iškėlę bylą. Skaitantiems angliškai bylos nuoroda, kuri parodo, kad tai yra parazitinė organizacija skirta įsisavinti valstybiniams pinigams.

https://www.casemine.com/judgeme…/…/5a8ff7de60d03e7f57eb28f5

Mano skundas Šiaulių Apygardos Teismui Gruodžio 18 dieną buvo atmestas. O ko norėt,kai viską sprendė mano aprašytasis STT ir VSD šimtus leidimų pasiklausyti politinių oponentų,verslo įmonių vadovų išduodantis Šiaulių apygardos teisėjas Boleslovas Kalainis.

Lietuva yra mafijinė valstybė. Mano Simono Kroydono paskyra jau antrą kartą yra sunaikinta,ir šiuo metu susirašinėju su Feisbuko atstovais dėl paskyros atstatymo.

Ši paskelbta informacija jau pirmadienį turės padarinių. Pateikiu juoda ant balto,o dabar jau Valstiečiams spręsti,ar lauki smūgio iš Konservatorių ir sugriūti iš vidaus ar metas imtis Lino Linkevičiaus ir Karoblio.

pagalbiniai resursai : https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/27112018-litovtsy-na-sluzhbe-u-ee-velichestva-rubaltic-ru-podgotovil-dose-na-uchastnikov-antirossiyskoy-kampa/

Lietuviškai kalbantys monstrai užtvindė Angliją bei Europos miestus, kaimus

Lietuviškai kalbantys monstrai užtvindė Angliją bei Europos miestus, kaimus

Kiekvieną dieną kriminainėse kronikose mirga pranešima apie žiaurius nusikaltimus, padarytus atvykusių emigrantų, išsikraunančių ant vietinių piliečių arba ant tokių pat lietuviškai kalbančiųjų, užsikrėtusiu ‘lietuviška gencidine kalba’ ir jos suformuotu mentalitetu.

Paskutinė žinia – tai 14 metės mergaitės lietuvės nužudymas ir jos lavono išprevartavimas, nušiurpino didžiules mases europiečių, iki šiol toleruojančių lietuvius kaip efektyvią darbo jėgą, be kurios iš tikrųjų sudėtinga apseiti Anglijai bei Senajai Europai.

Šių lietuviška genocidine kalba šnekančių monstrų yra labai daug, ir jie niekaip kontroliuojami bei jų atžvilgiu nesiimamos perauklėjimo tikslinės priemonės, aukštesnės kultūros diegimo programos. Visi šie gatvėmis arba darbe esantys potencialūs monstrai yra savotiškoje laukimo būsenoje, iki atsiras tinkamos aplinkybės atverti tuos siaubo klodus, kurie yra juos paslėpti. Vien ko verta niekad nepamiršti ‘lietuviškai kalbančių’ monstrų aktyvią veiklą žudant žydų senelius, moteris ir vaikus – išnaikinant Pribaltikoje beveik visus juos.

Kiek gi ilgai demokratinė Europa kentės nuo šitų ‘genocido kalba’ vartojančius subjektus ? Juk ir demokratinės vertybės turi limitus ir negali ilgai toleruoti tokius sukrečiančius normalius žmones atvejus. O ką daryti su masinėmis jų išgertuvėmis, paleistuvavimais, narkotikų platinimais ir vartojimais ? Kiek dar bus toleruojama ir jų masinis mokesčių vengimas, nekokybiškų paslaugų teikimai, kitos finansinės machinacijos?

Išsigimusi genocido kalba formuoja paleistuves, amoralias moteris

Toks neregėtas masinis paleistuvavimas, kuris vyksta prie Baltijos jūros, dar niekur nėra fiksuotas. Jaunos paleistuvės, užaugintos pažeistose amoraliuose šeimose, neturėdamos jokio pasirinkimo, tampa ‘lietuviu’ padėvėtomis kasdieninėmis prekėmis, kurias ‘genetinio genocido’ pažeisti asmenys (‘lietuviai’) stengiasi kuo smarkiau išnešioti.

Jaunos merginos, pačios nesuprasdamos kas su jomis vyksta, tampa alkoholinio apsvaigimo aukomis ir virsta sugulovėmis pasenusių vyrų, kuriems jau virš 50 metų, bet sugebėjusių uždirbti užsienio emigracijos vergo stovykloje reikiamą sumą, pakanamą pririšimui prie savęs viltį praradusias jaunas, gyvenančias žiauriai pilkoje kasdienybėje, amoralias būtybes.

Apart to, ankstyva ‘lietuvių’ paleistuvystė virto neišvengiamybe ir kitoms merginoms, kiek dar padorioms, nes paleistuvių kultas (mada) arba kurwiškumas, įtraukiančių visas potencialias aukas, gyvenančias tarp ‘genocidinio lietuviškumo’.

Juk ne šiaip sau normalūs vyrai, ‘ne lietuviai’, kalbantys šeimose ir mąstantys kita kalba, suvokia kaip pavojinga susidėti su paleistuvėmis lietuvėmis, nešančiomis ne tik amoralumą tiesiai į šeimą, bet ir visą puokštę įvairių ligų, psichologinių traumų, jomis įtakojant normalius vyrus.

Būtent tas ir yra priežastimis trumpalaikio gyvenamo amžiaus šioje teritorijoje, kurioje dominuoja amoralios paleistuvės, laidojančios vyrus vidutniškai 60 metų. Ir vėliau rengiančios balius ant vyrų kapų. Šių amoralių moterų poreikis kapams – jų priežiūrai – atsirado su ‘lietuviška kalba’ ir tapo iškreipta tradicija – rūpintis negyvėliais, o jiems esant gyvais – siurti gyvenimo jėgas iš jų.

Tai ne tik genocidinė kalba, bet ir savižudiškas kodas bei poreikis smurtaut prieš artimą

Tai ne tik genocidinė kalba, bet ir savižudiškas kodas bei poreikis smurtaut prieš artimą

Apie genocidinę ‘lietuvišką kalbą’ iš dalies aprašyta, bet svarbu paliesti ir kitą niuansą – tai natūralų savižudišką poreikį ‘lietuvio’ bei nesustabdomą norą vykdyti įvairaus pobūdžio smurtą prieš artimą giminaitį, kaimybą ar nepažįstamą žmogų, kad ir iš kitos tautos.

Tie šokiruojantys savižudžių statistiniai skaičiai (vien ‘lietuviai’ žudosi 8-12 žmnių per parą – metuose apie 2500) negalėjo patys “iš oro“ pasirinkti būtent Baltijos Rusų gyventą teritoriją, susikoncentruoti prie Baltijos jūros. Toje vietoje kur kadaise buvo graži gamta – ypač miškai, saugoma lenkų, rusų arba vokiečių tautų.

Bet savižudžių didžiulė grupė kalba išskirtinai ‘lietuviškai’, planuoja savo mirties kelius šia ypatinga kalba. Jos dėka sudeliojamos mintys, įvertinamos esamos aplinkybės ir prieinama visados vienintelo galutini kelio – tai yra pasitraukti iš gyvenimo.

Smurtas. Ar galėjo kas numanyti, jog pradinėse klasėse mokyklose arba darželiuose, vaikai, kurie turėtų būti paprastai naivi, geraširdžiai, pagarbiu žvilgsniu besiklausantys auklėtojų, atras savyje sadistinius lietuvius – tuos palikuonys, kurie žudė mažamečius žydų vaikus, moteris ir senelius. Ir nesąmoningai nukreips savo atrastą potenciją į artimo klasioko smurtą, į bejėgią mergaitę, į tą, kuris kažkiek silpnesnis klasėje ir nepajėgus apsiginti šiam gyvuliškam lietuviškam instinktui ?

Deja, ‘lietuvis’ – tai formuojamas monstras. Nesvarbu kur jis bebūtų, jis neša savyje ‘lietuvišką kultūrą’, jos siaubingą atributiką.  Ir pastoviai laukia tinkamo momento savęs išsikrovimui prieš bet kokį gyvą subjektą – kuriuo gali būti vaikai arba gyvūnai.

 

Ar daugelis pastebi, su kokiu mielu noru ‘lietuviai’ pasinaudoja Europos iškrypėlių suteiktų įrankiu atiminėti vaikus iš socialiai silpnesnių šeimų ir jais prekiauti, daryti verslą. Kiek gi čia slypi tos nerealizuotos, miegančios jėgos genocido ginkle – ‘lietuviškume’, kai kiekvienas lietuvis gali skųsti kitą ir kelti taurelę už sukeltą psicholginį, emocinį, finansinį ir dvasinį skausmą vaikams ir tėvams. Visa tai yra smurtas.

 

lietuvių kalba, kultūra, tradicijos – yra genocido ginklas prieš Baltijos rusus

Tavęs nestebina kaip greitai išnyksta prie Baltijos gyvenantys baltijos rusai, kurie šiandien kalba, mąsto ‘lietuviškai’, laikosi ‘lietuviškų papročių’. Visai neseniai jų buvo virš 4 milijono, bet dabar prie kriminalinės organizuotos gaujos klastojamos statistikos sunku įvardinti tikrą skaičių. 1,5 arba 2 milijonai likusių ‘lietuviškai kalbančių’ subjektų.

Nors šis tekstas ir rašomas gonocidiniu ginklu – tai yra išgalvotu ‘lietuvišku raštu’, kuris buvo sukurtas naujųjų atvykėlių (žydų) prie Baltijos 15 amžiuje. Bet ‘lietuvšikas genocidinis ginklas’ nepajėgus užkrėsti to, kas viduje nesijaučia ir negali būti to ginklo auka, tai yra -‘lietuviu’.

Normalus Baltijos Rusas niekados nesivadins ‘lietuviu’, o priskirs save prie atskiros teritorinės dalies, kaip aną daro Žemaičiai. Puikiai išsaugoję savo šneką , neleidę per šimtus metų ‘lietuviškam iškrypimui’ patekti į jų vertybinę sistemą.

Stebina? Bet būtent viskas, kas prasideda ‘lietuviškai’ ir yra esminė priežastis ilgalaikio išsigimimo egzistavimo, neapsiribojant jokia teritorija, virstant globaliniu reiškiniu. Kai toli išvykę ‘lietuviai’ apkrėčia savo išsigimusiu elgesiu, mąstymu svetimas visuomenes, kuriom sunku suvokt tokį nuopuolį atvykusiųjų asmenybėse.

‘Lietuvių kalba’ – kaip genocido ginklas puikiai suveikė atskirais istorijos etapais, ir visais jais buvo siekiama užvaldyti Baltijos Rusų gyvenamus kraštus. Tai ir pirmieji bandymai atitolinti Baltijos Rusus nuo Maskvos centro 14-15 amžiuje, vėliau panaudojimas atitrūkimui nuo Lenkijos įtakos, ir kartotinis pasipriešinimas 18-19 amžiuje Rusijos Imperijai , kurioje žydams buvo galioja gana platus draudimai.

Žydams sukurus ir visaip puoselėjus ‘lietuvių kalbą’, ‘lietuvių kultūrą’, pavyko ilgainius užvaldyti visus miestus prie Baltijos jūros, paverčiant tenykščius gyventojus (Baltijos Rusus) naujais ‘lietuviais’. Dėka šio genocidinio ginklo užaugo unikalaus savižudiško būdo tauta – ‘lietuviai’.

Savižudžiai pagal kultūrą, mąstyseną. Būtent savižudžių lietuvių tauta, linkusi nesipriešinti Aukštesniam ponui (tai yra žydams atvykėliams) arba bet kuriai trečiai šaliai, žengiančiai per teritoriją ( dabar tai turbūt ‘amerikiečiai’), ir yra pati savyje genocido nešėja ir pati sau pasmerkta galutiniam išnykimui, išmirimui ir kitom bėdoms.

Klausiat patys savęs iš kur tiek daug amoralybės kiekviename ‘lietuvyje’ ? Ir patys sau turit atsakyti, jog iki tol, kol neišnyks paskutinis ‘lietuvis’, tol kažkur anam ar kitam pasaulio krašte žmonės stebėsis nepaaiškinamu elgesiu to ‘lietuvio’, laužančio tvarkos taisykles, negalinčio būti padoriu, pritampančiu prie visuomenės normų.

‘Lietuvių kalba’ – tai vėžinio auglio branduolys, įsiurbiantis į save paskutines jaunas kartas ir naikinantis jas. Ir tik išsivadavę jauni žmonės, pradėję kalbėti naujom kalbom – anglų, rusų, prancūzų – išeina į pasveikimo kelią. Į tą kelią, kuris suteikią naują kultūrą, tikrą ir apčiopiamą, visiškai skirtingą nuo ‘lietuviškos genocidinės kultūros’.

Išsigimėliai labusai vėl užblokavo Maybach420, kame priežastys ?

Išsigimėliai labusai vėl užblokavo Maybach420, kame priežastys ?

Tie, kas žino, suvokia, jog esminė priežastis slypi tame, jog kiek protingesnių labusų (daugumos gimusių miestuose, genose maišyti su žydais) kraujuje teka svetimkūniai, kurie neduoda ramybės ir pastoviai iššaukia kokius nors iškrypimus, amoralius veiksmus nukreiptus prieš žydus ar tuos, kurie turi didesnį dominavimą žydiškų genų (išoriniai bruožai žymiai aiškesni – pvz Maybach420).

Yra baisiai nesmagu turėti žydišką genetiką, bet būti nė kiek nepanašiu į žydus, pasižyminčius aiškiais semitiniais bruožais – tamsiais plaukais, akimis, sakališka nosim, užaštrintomis ausų pagalvėlėmis, žemu ūgiu ar kitkuo.

Šitas kompleksas , kuris dominuoja išsigimėlių labusų terpėje, taip pat vyrauja ir tamsiaodžių grupėje, kurių tarpe  yra pakankamai daug liaudies gimusios nuo santykiavimo su žydais. Ir būnant tamsios odos, ypač sunku prisitatyti žydu, nors yra daromos didžiausios pastangos.

Tad, Maybach420 populiarumas yra jo paties budelis, kuo daugiau išsigimėlių labusų (masiškai rusofobų) pamato jo fizionomiją, bei gaunamą išorinį dėmesį, ateinantį iš sekėjų – tuo didesne neapykanta išsigimėliai labusai pasireiškia. Rezultate pakartotinas BANAS 30 dienų su tikėtinu pratęsimu tolimesniai izoliacijai.

Kokie gi išsigimėliai labusai prie to prisideda ? Tie, kurie nenori prarasti savosios auditorijos, kuria jau senokai manipuliuoja ir sugeba jai įteigti išsigimėlišką pasaulėžiūrą. Tai landsberginiai, tapinoidai, užkalniniai ir kitokie pusžydžiai lietuviai – kurių protėvius kadaise ant šieno kupetos atkrušė įkaušęs žydelis, palikdamas genetinį paveldą jų giminėje.

Maybach420 gi savo kraujuje turi stiprų dominuojanį žydišką paveldą – kas duoda suprast, jog jo giminėje žydiškoje linija buvo keletą kartų vyraujanti. Bet aukštas Maybach420 ūgis dar išduoda, jog genuose būta aukštaūgių baltijos rusų protėvių.

Visi tie iškrypimai – skrepliai, nepagarba aplinkiniams bei savo motinai – tai siaubingas žydiškas paveldas, kuris pavertė jį registruotu šizofreniku, kartais patenkančiu į psichiatrinę ligoninę, rasti medikamentų, kuriais įmanoma nuslopinti žydišką įmaišį.

Ar įmanoma padėti Maybach420 ? Įmanoma. Maybach420 skirtingai nuo kitų užkrėstų žydų genais tapatina save su Rusija, laiko save Rusu, pasąmonė stumia jį link pasveikimo – kas įrodo, jog dar ne viskas prarasta. Ir ne šiaip dabar nuolatos galiniame fone puikiuojasi Rusijos Federacijos vėliava.